Sunday, 11 December 2011

Valla eelarvest ja populismist

Raivo Uukkivi taob oma foorumis pikemat aega trummi populismist valla juhtimisel. Eelmisel aastal seoses elamualuse maa maamaksust vabastamisega ja mudilasetoetusega. Sellel aastal lisaks ka lasteaia kohatasu tõusuga.

Analüüsime seda ja valla eelarve kujunemise aluseid. Loe edasi.

Monday, 5 December 2011

Vallavolikogu istung 20. detsembril

Vallavolikogu istung on kavandatud toimuma 20. detsembril järgmsie päevakorraga:
1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
2.    Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31“ Rae Vallavallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord“ lisade nr 2 ja 3 kinnitamine
3.    2012. aasta maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
4.    Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
5.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
6.    Pajupea külas Pulga katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7.    Seli külas Selli katastriüksuse jagamine
8.    Kurna külas Õlleköögi tee 10 katastriüksuse jagamine
9.    Rae külas Margiti katastriüksuse jagamine
10. Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
11. Rae vallavolikogu 15. septembri 2009 otsuse nr 583 „Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ sõnastuse muutmine
12. Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
13. Vaideotsus Rae Vallavolikogu 27.09.2011 otsusele nr 265 „Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine“ esitatud vaide lahendamiseks
14. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
Eelnõud on leitavad VOLISest.

Wednesday, 30 November 2011

Tere hommikust, raha

2011. aasta märtsis said Rae valla volikogu 17 liiget hüvitust eurodes, kuid krooni numbrites. Iga volikogu liige sai 145-384 eurot, 9-25 euro asemel. Tegemist oli raamatupidaja inimliku eksimusega. Mina sooviks saada ausad vastused, vähemalt IRLi volikogu liikmetelt:

Kuidas on võimalik, et inimene ei märka sellise summa tekkimist oma kontole? Kas:

1. Inimene on rikas ja sellse tühise summa laekumist ei pane tähele. Siiski, kui inimene ei jälgi täpselt oma isiklikke rahaasju, kuidas ta suudab süveneda valla finantsidesse?

2. Inimene märkas laekumist, kuid ei pidanud vajalikuks sellest teavitada? Vaid 8 kuud hiljem ja vaid üks volikogu liige Indrek Uuemaa esitas selle küsimuse.

Sooviks teada ülejäänud 16. volikogu liikmete nimed.Saturday, 26 November 2011

Valla eelarvest ja selle kujunemisest ning lasteaiatasudest

Mitmes suhtluskanalis oleme intensiivselt arutanud lasteaiatasu suurendamise üle. Oma sisult tähendab see arutamist valla eealrve üle ja seda ei ole võimalik eelarve kontekstist lahti rebida, nagu seda püaütakse esitada.
Samuti küsitakse ikka ja jälle selgitusi, miks ikka lasteaiatasu tõuseb. Neid selgitusi on antud, aga küsitakse aina juurde.
On meeldiv, et arutame sedavõrd tõsiselt ja põhjalikult valla eealrve üle. Selle arutelu jätkuks kirjutasin asja kohta pikema loo: Valla eealrvest ja selle kujunemisest ning lasteaiatasudest. Loe seda ja arutame edasi.

Thursday, 17 November 2011

Lasteaia tasust

Vallavalitsus on ette valmistanud määruse eelnõu, millega tõuseb lasteaias käiva lapse eest makstav lasteaiatasu.
Kindlasti ei ole lasteaiatasu tõstmine meeldiv otsus, aga see on paratamatu jätkusuutliku alushariduse korraldamiseks vallas. 
Asjakohased selgitused esitasin IRL Rae ajaveebis SIIN


Friday, 4 November 2011

Haldusterritoriaalne reform - mida ja kuidas?

Eestis on käivitunud energiline arutelu haldusterritoriaalse reformi üle. Selle vajalikkusest räägivad president, õiguskantsler, riigikontrolör, asjatundjad, omavalitsusjuhid ja paljud teised.

Üks on selge – vanamoodi enam jätkata ei saa – midagi on vaja muuta. Nüüd on küsimused kuidas, mida ja millal ning mida me reformi kaudu taotleme. Mis on ikkagi reformi eesmärk?

Selles arutelus on oma mõtteid väljendanud ka mõned IRL Rae inimesed:

Haldusterritoriaalsest reformist

Haldusterritoriaalsest reformist erasektori pilguga

Head kaasamõtlemist soovides!

Thursday, 3 November 2011

Vallavolikogu istung 22. novembril

Vallavolikogu istung toimub 22. novembril algusega kell 17.30 vallamaja saalis esialgse päevakorraga:

1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
2.    Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate kord“ lisade 2 ja 3 kehtetuks tunnistamine ning uute lisade kinnitamine
3.    Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord
4.    2012. aasta maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
5.    Rae valla arengukava muutmine
  1. Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
7.    Rae valla asutuse „Lagedi Põhikool“ ümberkorraldamine Rae valla asutuseks „Lagedi Lasteaed – Põhikool“
8.    Rae valla asutuse “Assaku Lasteaed” asutamine
9.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
10. Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020 korrigeerimine
11. Limu külas Nurme katastriüksuse jagamine
12. Kurna külas Poolapõllu ja Poola katastriüksuste aadressi ning sihtotstarbe muutmine
13. Rae valla Järveküla küla Juhani I kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
14. Rae valla Lehmja küla Tudre ja Tuulevälja kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
15. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede  ühendamise detailplaneeringule
16. Rae valla Rae küla Juhani 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
17. Rae valla Patika küla AÜ Patika-6 kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
18. Rae Vallavolikogu 09.08.2011 otsuse nr 258 „Rae Vallavolikogu 10.08.2010 otsuse nr 127 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Rae vallale kuuluvatele kinnisasjadele AS-i Elveso kasuks“ muutmine“ muutmine
19. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
 Eelnõusid saab vaadata www.volis.ee

Monday, 24 October 2011

Puude istutamisest vallas

Selgituseks Peeter Böckler Raekodaniku foorumi sotsiaalkulutuste teemal avaldatu kohta.

Peeter Böckler helistas mulle reedel, et teisipäeval on ülemaailmne Lions klubide puude istutamise kampaaniapäev ning neil oleks vaja puid ja samas ka kohta kuhu istutada. Esmaspäeval helistas uuesti, et kuhu me homme siis istutama hakkame ja kus puud on.

Vallas ei käi asjad sellisel planeerimata moel. Vaevalt Lionsite ülemaailmne kampaaniagi üleöö otsustati. Ei ole mõeldav, et üks ühing annab vallavalitsusele korraldusi, kes mida ja millal peab tegema, samas endal kogu ettevalmsitustöö tegemata.

Kevadel ja suvel toimus vallas suurem puude istutamine. Teede äärde ja parkidesse istutati vastavalt plaanitule mitukümmend puud, Ameerikanurga platsile istutati paar hektarit kuusemetsa.

Kui mõni ühing soovib selliseid aktsioone korraldada, siis oma soovi tuleb piisavalt pikalt ette kavandada ja vallavalitsusega läbi rääkida. Peab juba varakult välja selgitama, kuhu ja mida oleks mõistlik istutada, mitte, et midagi ja kuidagi moodi kiirkorras linnukese pärast ära teha.

See vestlus lõppes sellega, et Peeter ütles, et nad lähevad siis Tõrre Jussi juurde (Vabadusvõitluse muuseumi Lagedil) ja istutavad seal mõned puud – küll seal ikka ruumi on.

Inetu, et Peeter Bõckler oma tegematajätmises hakkab hoopis avalikult vallavalitsust süüdistama.

Ülo Timuska


Friday, 14 October 2011

Kohalike omavalitsuste võimekusest

Lootsin, et Raivo Uukkivi ei hakka äsja ilmutatud kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi alusel ennast jälle upitama ning pole vajadust teemat käsitleda. Aga kus sellega! Raivo ei suuda sellest hoiduda ja esitab väärat infot oma foorumi teemas „Haldusreform ....“ kommentaar 14. oktoobril 2011 kell 09:39:25.

Uuringu sissejuhatuses öeldakse:
„Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit koostatakse juba kolmandat korda. Selle käigus on mõtestatud erinevaid näitajaid ja tekkinud on teatud näitajate aegrida. Käesolev indeks hõlmab perioodi 2007 - 2010.

Võrrelduna eelmiste aastatega on kohaliku omavalitsuse võimekuse kahe komponendi – kohaliku omavalitsuse organisatsioon ja kohaliku omavalitsuse finantsolukord – paremaks mõõtmiseks tehtud 3 näitaja osas muudatus (vt. ptk 3). Uued arvutused sisaldavad ka kõigi eelnevate aastate kohta tehtud tagasiarvestusi. Kuivõrd metoodika aluseks on paljude näitajate arvessevõtmine kohaliku omavalitsuse võimekuse mõõtmisel, siis ei mõjuta muudatused koondtulemusi olulises ulatuses, vaid täpsustavad neid.“

Sellest järeldub, et Raivo nimetatud Rae valla koht ei ole võrreldav hiljuti avaldatud uuringu kohaga. Lisaks on uuringu tabelis toodud indeks ümberarvestatuna kogu selle arvestamise perioodil (vt uuring lk 30)

Saame teada, et Rae vald oli uuringu andmetel 2009.a. 2. kohal (mitte 1., nagu Raivo väidab). 2008. aastal 1. kohal. 2008.a. oli aasta, kui vallale laekus tohutu hulk raha valla maa müügist. Sellele võimekusele pani aluse aga hoopis varasem vallavõim, mille eesotsas oli Raivo poolt palju kirutud Meelis Rosenfeld. Targu jätab Raivo ka alati märkimata, et 2007. a. oli vald 4. ja 2006.a. alles 8. kohal. Kui veel lisada, et 2005.a. oli vald 3. kohal, siis võime järeldada, et Raivo vallavanemaks olles suutis ta mingil ajal anda valla võimekusele tagasikäigu, mille päästis valla maa müügitulu arvelt. Sealjuures pean seda maa müüki sel ajal väga õigeks ja vajalikuks.


2010.a. oli vald 2. kohal, nagu ka viimase nelja aasta (2007 – 2010) kokkuvõttes. Kui siia lisada, et perioodil 2006 – 2009 oli vald 3. kohal, siis saab järeldada, et 2007 - 2010.a. on vald tegutsenud varasemast võimekamalt ning 2010.a. on valla võimekust pigem kasvatatud.


Siiski - neid uuringuid ei tasuks võtta väga tõsiselt, et anda hinnanguid hetkel võimul olijate kohta. Sellised uuringud näitavad pikemaajalisi arengu- ja muutuste trende ning loomulikult on mõjutatud varasematel aastatel tehtust. Samuti peaksid sellised indeksid panema KOV võime analüüsima, mis on nende numbrite taga, ehk vaatama selle koostamise komponentide sisusse ja saama teada, kus KOVi võimekus kõige madalam on ning panustama just sellesse. Vajadusel aga ka selgitama, mis on nende näitajate põhjuseks. Heaks näiteks on siin just Viimsi vald. Saavutas pingereas esikoha, aga samas eiras seadust ja kasvatas laenumahu 124%-ni eelarvest. Võetud suured laenud näitavad valda võimekana, aga selle tulemusel kulub järgmise aasta eelarvest 20% laenu tagasimakseks.

Igal juhul võime järeldada, et 2010.a. on Rae valla võimekust kindlasti säilitatud ja poleks ime, kui järgmisel aastal astume koha võrra kõrgemale. Selgemad tendentsid ilmnevadki paari järgmise aasta jooksul. Tore oleks saada vallas elavatelt analüütikutelt tagasisidet, millise võimekuse edandamsiele vallavalitsus võiks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

Friday, 7 October 2011

Lagedi kooli direktori vabastamisest

On ju üldteada, et kõik, mida praegune vallavõim teeb, keeratakse poliitiliseks mudamaadluseks ja endale toetuse kogumiseks. Ei hoolita, kui see on üldise kasu ja valla arengu vastu. Nüüd on selliseks poliitilise kapitali kogumise allikaks võetud Lagedi kooli direktori vallandamine vallavanema poolt.

Mina nägin alates 2010.a. algusest, kui IRL tegeles põhjalikult Lagedi kooli tuleviku teemaga, mille lõpptulemuseks on, et kool rekonstrueeritakse, et direktor ei olnud võimeline koolile vajalikke arengueeldusi looma ja õpilasi juurde saama. Uuendatud Lagedi kool (NB! sh lasteaed) vajab teistsugust juhti, kes oleks kogukonnas oma ja hinnatud.

Vallavalitsus peab aga ennekõike kooli arengule mõtlema. Peab mõtlema, kas direktor on võimeline korraldama kooli rekonstrueerimise ja ümberkujundamise põhikool-lasteaiaks.


Selleks viidi koolis juba mullu läbi teenistuslik järelvalve. Septembris tehtud järelkontroll näitas, et paljud tuvastatud puudused olid senini kõrvaldamata. See tähendas ühtlasi, et kooli juht ei evinud ametikohale vajalikku pädevust ega omandanud seda ka koolitustel. On lubamatu, et sedavõrd väikeses töökollektiivis tuleb ette mitmeid töölepinguseaduse rikkumisi, mis võivad kaasa tuua kahju vallale. Kui sellele lisandub ka veel lähikondsete töölevõtmine ilma, et vallavalitsus seda teaks, siis juba siin on põhjus kaaluda sobivust.

Pedagoog, eriti koolijuht, peab olema väga eetiline inimene. Kui aga koolijuhi lõpuaktuse kõnes on palju eetiliselt küsitavaid väljaütlemisi ja isegi eksimusi väga tundlike isikuandmete teatavakstegemise suhtes, siis see on tõsine argument kaaluda tema ametisse sobivust. Kui koolijuht põhjendab seda veel pedagoogiliselt kaheldavate selgitustega, kui ainumõeldavat käitumist, siis seda enam.

Mind paneb lausa hämmastama, kui keegi veel pärast Haapsalu lastekodu juhtumit peab koolihoones suitsetamist (mis on seadusega keelatud!) väheoluliseks. Polegi tähtis, kas suitsetas direktor või keegi teine. Tähtis on, et rikuti seadust ja ohtu seati lapsed!!!!! Seaduse järgimine on aga direktori vastutada ja korraldada. Kui aga suitsetati sellises ruumis, ja ilmselt ka direktor, nagu eilsetes teleuudistes näha oli, siis polnud tulekahju küll kaugel. Iga säde oleks võinud tulekahju tekitada.

Kas seda olekski vallavanem pidanud veel ootama? Etteheited, et kooliaasta alguses ei tohi direktorit vallandada, on rumalad. Kas tõesti peab küündimatut ja seadusi eiravat ning oma ametialaste ülesannete täitmisega mitte hakkama saavat direktorit ametis hoidma seni, kuni on toimunud traagiline õnnetus?

Vallavanemal kui tööandjal oli igati õigus vallandamise käskkiri teha. Ja põhjusi oli selleks küllaga. Samuti ei saa väita, et ei taotletud ega oodatud muudatusi ja muutusi koolijuhi töös ja tegevuses. Neid oodati vähemalt aasta.

Vallandamine on alati tundlik tegevus, kuid ka see kuulub vallavanema ametikohustuste hulka. Koolijuhile pakuti ka lahkumist poolte kokkuleppe alusel, kui oldi läbi arutatud kõik etteheited. Arusaaja töötaja oleks pärast vestlust tööandjaga aktsepteerinud seda pakkumist. Koolijuht aga valis ka siin poliitilise vastasseisu õhutamise tee.

Tuesday, 4 October 2011

Valla põhimääruse täiendamisest

Valla põhimäärus on avatud täiendusettepanekute tegemiseks.
Raivo Uukkivi esitas vastava eelnõu, mina lisasin sellele omalt poolt mõningad täiendusettepanekud.
Nii eelnõu kui ka minu esitatud täiendustega saab tutvuda SIIN

Vastavaid täiendusettepanekuid võib volikogu liikmete kaudu esitada kuni 15. oktoobrini. Kui kellelgi on ettepanekuid, võiks need esitada talle sobiva volikogu liikme kaudu edastamiseks juhtivkomisjonile.
Suvel toimus üsna energiline arutelu mitmel põhimääruse teemal. Ehk tekkis neist aruteludest kellegi mõtteid, mida võiks esitada kaalumiseks valla põhimääruse täiendamisel.

Saturday, 1 October 2011

Volikogu istung 18. oktoobril

Järgmine Rae vallavolikogu istung on kavandatud 18. oktoobriks algusega kell 17.30 järgmise päevakorra projektiga:

1.    Informatsioon valla eelarve täitmisest
2.    Rae valla aukodaniku nimetuse andmine
3.    Rae valla 2011. aasta eelarve muutmine
4.    Rae valla 2011. aasta teise lisaeelarve kinnitamine
5.    Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
6.    Revisjonikomisjoni 2011. aasta kontrollimiste plaan
7.    Revisjonikomisjoni esimehe valimine
8.    Rae valla arengukava muutmine
Eelnõud on avalikustatud alates 3. oktoobrist VOLISes.

Saturday, 24 September 2011

27. septembril volikogu istung kiireloomuliste küsimuste arutamiseks.

Teisipäevaks 27. septembriks kell 17.30 kutsusin kokku volikogu istungi kiireloomulisteküsimuste arutamiseks.
Päevakorras:
1.   Kurna küla Ameerika katastriüksuse jagamine
2. Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine
 
Katastriüksuse jagamine on vajalik, kuna volikogu otsustas selle eelmisel istungil võõrandada avaliku enampakkumise korras.
Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine vajadus tuleneb sellest, et jätkuvalt on käimas kohtuvaidlus Agenoriga (pankrotis) ja see on jõudnud staadiumi, kus volikogu peab asuma seisukoahel, kas see pika ajalooga detailplaneering kinnitada või mitte.