Sunday, 11 December 2011

Valla eelarvest ja populismist

Raivo Uukkivi taob oma foorumis pikemat aega trummi populismist valla juhtimisel. Eelmisel aastal seoses elamualuse maa maamaksust vabastamisega ja mudilasetoetusega. Sellel aastal lisaks ka lasteaia kohatasu tõusuga.

Analüüsime seda ja valla eelarve kujunemise aluseid. Loe edasi.

Monday, 5 December 2011

Vallavolikogu istung 20. detsembril

Vallavolikogu istung on kavandatud toimuma 20. detsembril järgmsie päevakorraga:
1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
2.    Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31“ Rae Vallavallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord“ lisade nr 2 ja 3 kinnitamine
3.    2012. aasta maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
4.    Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
5.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
6.    Pajupea külas Pulga katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7.    Seli külas Selli katastriüksuse jagamine
8.    Kurna külas Õlleköögi tee 10 katastriüksuse jagamine
9.    Rae külas Margiti katastriüksuse jagamine
10. Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
11. Rae vallavolikogu 15. septembri 2009 otsuse nr 583 „Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ sõnastuse muutmine
12. Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
13. Vaideotsus Rae Vallavolikogu 27.09.2011 otsusele nr 265 „Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine“ esitatud vaide lahendamiseks
14. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
Eelnõud on leitavad VOLISest.