Saturday, 25 June 2011

Vallavolikogu istungil esitatud arupärimine

Marko Mitt teeb tänuväärset tööd analüüsides Rae vallavolikogu õigusakte ja Vallavalitsuse kirju.
Selles analüüsis võrdustatakse volikogu liikme volikogu istungil esitatud arupärimine volikogu liikme õigusega esitada vallavalitusele küsimuse ja saada nendele vastuseid.
Kuna KOKS ei käsitle arupärimist, siis kuulub selle sätestamine vallavolikogu kompetentsi. Rae valla põhimääruses on sätestatud nii vastuse saamine volikogu liikme kirjalikule küsimusele (pr 18. lõige 5, punkt 7) kui ka arupärimine (pr 37). Marko lähtub paraku vaid esimesest.
Miks on vaja neil kahel asjal vahet teha?
Vallavalitussele esitatud kirjalikule küsimusele vastab vallavalitsus ja see on vallavalitsuse ametlik vastus. Seda ei pea volikogu vahendama.
Arupärimisele vastab kas vallavanem või keegi abivallavanematest ja see on ennekõike poliitiku vastus teisele poliitikule.
Vahe tegemine on vajalik ka seetõttu, et vallavolikogu ei kujuneks mõne poliitiku kirjade (küsimuste) vahendajaks tema ja vallavalitsuse vahel, mida poliitik kasutab oma poliitilistes huvides.
Kahjuks on valla põhimäärus toiminud veel lühikest aega ja sellega ei ole piisavalt kursis ei volikogu liikmed ega ka vallavalitsuse liikmed ja ametnikud. Nii ei oleks pidanud vallavalitsus vastama volikogu liikme arupärimisele 10 päeva jooksul, vaid järgmisel volikogu istungil. Seda selleks,e t kõik volikogu liikmed oleksid kursis nii arupärimise kui ka vastuse sisuga.
Valla põhimääruse liiga lühikese toimimisaja tõttu tekib segadusi esitatud kirja (dokumendi) määratlemisel kui ka sellele vastamisel.
Kahjuks eksisin ka mina volikogu istungi juhatana volikogu liikmelt arupärimist vastu võttes, kuna see oli suunatud küsimusena vallavalitsusele ja see oleks pidanud olema esitatud otse vallakantseleisse vastuse saamiseks. Jälgin hoolikamalt, et edaspidi ma selliseid arupärimisi vastu ei võtaks, vaid soovitaksin volikogu liikmel pöörduda otse vallavalituse poole.
Vajadus eristada küsimusi vallavalitusele (KOKS) ja arupärimisi (valla PM) tuleneb ka sellest, et kui volikogu vahendab mingi küsimuse valalvanemale või abivallavanemale, siis peab volikogu saama teada ka vastusest sellele. Mitte aga nii, et vastus antakse küsijale ja küsija levitab seda mingite oma kanalite kaudu oma poliitilistel eesmärkidel ja volikogu liikmed ei tea samala ajal vastusest midagi.
Niisiis - peaksime hakkama vahet tegema KOKS alusel esitatud küsimusel ja valla põhimääruse alusel esitatud arupärimisel.
Oleks kena saada Marko seisukoht selles asjas.