Wednesday, 10 August 2011

9. augusti vallavolikogu istungist

IRL Rae blogi on muutunud väga loetavaks infokanaliks. Sellest lähtuvalt püüan hakata regulaarselt edastama ülevaateid vallavolikogu istungitest.

Volikogu menetlusse võetud eelnõud (tavaliselt vähemalt 2 nädalat enne istungit) avalikustame aadressil www.volis.ee. Seal tuleb valida vasakust menüüst Harjumaa -> Rae vald ja siis ülamenüüst Istung.

Eilsest vallavolikogu istungist

Vastavalt valla uuendatud põhimäärusele toimus eile esimest korda volikogus valla eelarve täitmise ärakuulamine. Volikogu liikmetele esitas vallavalitsuse rahandusameti juhataja Tiit Keerma ülevaate eelarve tulude laekumistest ja tehtud kuludest ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Sellega tagatakse volikogu liikmetele võimalus saada regulaarselt teavet valla eelarve täitmisest, vajadusel ka probleemidest. 2011.a. 7 kuu seisuga on valla tulud laekunud hästi, pisut prognoositust enamgi ning kulude osas on vallavalitsus tegutsenud kooskõlas eelarvega, isegi teatud kulude osas ökonoomsemalt majandades.

Edaspidi töötab vallavalitsus välja volikogu liikmetele esitatava eelarve täitmise vormi ja ootab selleks ka volikogu liikmete ettepanekuid. Volikogu võttis eelarve täitmise informatsiooni teadmiseks.

Järgnevalt olid päevakorras mitmed katastriüksuste jagamised ja sihtotstarbe muutmised, maa munitsipaalomandisse taotlemised või senistes otsustes vajalike muudatuste tegemised, detailplaneeringute algatamised, Jüri aleviku Sookase tee kinnistute piirkonna detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsustamine, vallale kuuluvatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine AS ELVESO kasuks.

Need ülalnimetatud otsused ei põhjustanud vaidlusi ja võeti vastu üksmeeles.

Oluliseks päevakorrapunktiks oli Rae valla avalikult kasutatavate teede nimekirja määramine. Selle abil korrastati valla avalikult kasutatavate teede nimekiri. Lisati mitmeid uusi teid, ennekõike uusasumites, kuid võeti senisest nimekirjast välja ka hulk teid, mida tegelikult avalikult ei kasutata (näiteks poldrite teed, mille ääres ei ole ühtegi majapidamist).

Selle otsuse arutamisel tekitasid elevust mitme volikogu liikme küsimused teede talihoolduse korraldamisest. Vallavalitsus on teavitanud, et teede nimekirja kinnitamine on aluseks teede hooldamise uuele riigihankele, mis hakkab toimima 2012. aastast. Riigihankele lisatakse lumetõrje tegemiseks ka mõned üldkasutatavad erateed. See teema saab olema volikogu päevakorras septembris ning tekitas istungil elevust enneaegselt.

Volikogu otsustas muuta vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu tagasi 3-liikmeliseks. Põhjuseks, et seni ei ole volikogu koalitsioon ja opositsioon leidnud pooltele vastuvõetavat lahendust komisjoni esimehe ega ka liikmete osas. Jätkan selles osas konsultatsioone lootuses leida pooltele sobivaid lahendusi. Erineva arusaamise põhjuseks on volikogu liikmete erinev arusaamine volikogu revisjonikomisjoni olemsuest ja rollist. Revisjonikomisjon on ennekõike olla vallavalitsuse kontrollimehhanismiks erinevates valdkondades, mitte aga karistusüksuseks, angu mõned seda mõsitavad.

Monday, 8 August 2011

Kas palgainfo on salastatud?

Rae valla kodulehel on avalikustatud ametnike palgaandmed.
2007-2009. aastate palgaandmed on avalikustatud täies mahus.
2010. aasta kohta on avalikustatud vaid üksikute ametnike plaganumbrid.Kas on muutunud seadus, et valla ametnike palgad ei ole avalikustatud?

Tänades,
Jüri Kivit

IRLi liikmed Rae valla ametites

Palun infot IRLi liikmete kohta kes on asunud tööle Rae valla ametitesse, asutustesse ja valla osalusega ettevõtetesse alates 2009. aastast. IRLi osakonna veebis on info puudulik, mis annab aluse spekulatsioonidele.

Tänan,
Jüri Kivit

Monday, 1 August 2011

Volikogu revisjonikomisjonist ja tema tööst

Olen vallavolikogu revisjonikomisjonist mitmel puhul kirjutanud ja ühega neist võib tutvuda siin, aga ka teisteski ajaveebi lugudes. Teatud määral puudutasime revisjonikomisjoni tööd ka teema „Rae valla põhimäärusest“ arutelu käigus.

Probleeme volikogu revisjonikomisjoni tööga on olnud. Alates sellest, et komisjoni esimeheks on koalitsiooni liige, kuni selleni, et opositsioon ei soovigi komisjoni omalt poolt liikmeid esitada.

Ülo Timuska ei taotlenud seda kohta ise, vaid nõustus 2010. aasta kevadel kandideerima, kui koalitsiooni moodustumise järel selgus, et opositsioon ei esitagi oma kandidaati revisjonikomisjoni esimehe kohale. Ülo Timuska kandideerimine oli sundkäik, mida nüüd koalitsioonile ette heidetakse.

Proovisin 2010.a kevadel tekkinud olukorda lahendada, kui kohtusime Raivoga ja tegin talle ettepaneku kandideerida revisjonikomisjoni esimeheks. Siis Raivo keeldus ja põhjendas, et tal ei ole sobilik anda hinnangut vallavalitsuse 2009.a. tööle. Ettekäändena hea, kuid revisjonikomisjon oleks saanud aasta jooksul kontrollida uue vallavalitsuse tööd. Pealegi ei tee kontrollimisi mitte revisjonikomisjoni esimees ainuisikuliselt, vaid iga kontrollimist arutatakse komisjoni koosolekul ning seejärel vallavalitsuses ja volikogus.

Nii oli mõne kuu jooksul opositsioonile juba 2 korda tehtud ettepanek hakata juhtima revisjonikomisjoni tööd. Loe edasi.....