Monday, 5 September 2011

Kohtusaalist

5. septembril 2011 algasid kaks kohtuprotsessi Rae valla vastu. Vallakodanik Kumari vs Rae vald ja oü Kungsmoor vs Rae vald.Olenemata kohtuotsusest on see fakt häbiplekiks Rae valla IRLi osakonnale*. Kodanik ja valla ettevõte peavad end kohtus kaitsma vallaametniku omavoli eest. Samas, valla poolt ei olnud tehtud midagi kohtuvälise lahendi leidmiseks.

* Ametnik Peeter Liinsoo on IRLi abivallavanema Tarmo Toometi alluvuses.

Kohtuistungi alguses selgus, et Rae valda esindaval ametnikul Peeter Liinsool ei olnud selleks volitusi. Ametnik, kes nõuab kodanikelt seaduste täpset jälgimist ei suutnud ise korrektselt kohtuistungiks ette valmistuda.

Lisainfo:
http://irlrae.blogspot.com/2011/03/ametnik-noustaja-voi-karistaja.html
https://sites.google.com/site/jurikivit/vaeike-peeter-mtue/peetri-burger


8 comments:

 1. Jüri,
  Õigusriigis lahendatakse asju vajadusel ka kohtute kaudu ja see ei saa olla häbiplekiks.
  Kas oli omavoli või mitte, hindabki kohus. Selle kohta ei peaks kohtuprotsessi toimumise ajal keegi kõrvaline oma hinnangut andma.
  Kui poolte seisukohad on risti vastukäivad, siis ei olegi võimalik mingeid kohtuväliseid lahendeid leida. Antud juhul oleks see vallavalitsusele tähendanud seaduserikkumiste kaudu vallaelaniku tehtu heakskiitmist.
  Paindliku lahenduseni oleks saanud jõuda, kui vallaelanik oleks välja pakkunud omapoolse kava seaduste järgimiseks ning läbirääkimsite kaudu oleks selles kokku lepitud.
  IRL Rae osakond saab Tarmo Toometi tegevusele selles asjas anda nüüd ka hinnangu alles siis, kui kohtuotsused on välja kuulutatud.

  ReplyDelete
 2. Täna sain tutvuda kohuotsusega esimeses väärteoasjas 4-11-2136 oü Kungsmoor Rae valla vastu. Lühidalt: kohus leidis, et ettevõtja karistamine oli õigustatud, haagis on antud juhul ehitis, kuna vaatluse ajal ei olnud haagise rattaid näha. Seega oli tegemist ehitustegevusega. Ka teine rikkumine oli tuvastatud - killustikuga pinnase katmine on parkla ehitus. Kuna mõlemad tegevused vajavad ehitusluba, siis oleks oü Kungsmoor pidanud need taotlema.

  Ei ole põhjust kahelda kohtuotsuse õigluses. Samas jääb arusaamatuks miks vallaametnikud ei nõudnud olukorra mõistlikkumat seadustamist? Näiteks:

  1. Haagise paigaldust nii, et rattad oleksid hästi nähtavad?

  2. Pinnase olukorra taastamist nii, et see ei oleks käsitletav ehitatud parklana?

  Miks selle asemel nõuti lammutamist? Väga meenutab arsti soovitust "kui pea valutab, siis lõikame otsast ära". Pole pead - pole peavalu. Pole ettevõtet - pole peavalu.

  ReplyDelete
 3. Puhtalt tõlgendamise küsimus:
  1. Kui järelhaagis vajub pinnasesse nii, et rattaid pole näha ja jääb sinna seisma pikemaks ajaks, kas siis on tegemist ehitamisega

  2. Killustiku laotamist võib ju käsitleda ka korrapäraselt ladustatud ehitusmaterjalide hunnikuna?

  ReplyDelete
 4. Täna tuli ka teise protsessi kohtuotsus - Vigo Kumari Rae valla vastu. Kohus otsustas:
  - Rahuldada Vigo Kumari kaebus Rae valla vastu;
  - Tühistada Rae valla trahviotsus;
  - Hüvitada Vigo Kumarile menetluskulud.

  Minu ettepanek Rae Vallavalitsusele ja IRLi Rae valla osakonnale: vabandada Vigo Kumari ees.

  ReplyDelete
 5. Hiljuti panin siseringile kirja. Kuna sellele mingit vastust osakonna juhatuselt ei tulnud, siis avalikustan selle sisu.

  Tere,

  Tuletan meelde
  http://irlrae.blogspot.com/2011/09/kohtusaalist.html

  Agu Laius said...
  IRL Rae osakond saab Tarmo Toometi tegevusele selles asjas anda nüüd ka hinnangu alles siis, kui kohtuotsused on välja kuulutatud.
  12 September 2011 14:19

  Kohtuotsused on välja kuulutatud. Loodan, et sellest vahejuhtumist ei ole põhjust rohkem rääkida.
  Usun, et osakonna liikmed nõustuvad sellega, et ametniku mõnitava käitumise eest peab vastutuse võtma IRLi osakond. Vallavanem leidis, et vallavalitsusel pole põhjust vabandamiseks kodaniku ees. Seda võiks teha IRLi abivallavanem.

  Päikest,
  Jüri Kivit
  M +372 501 0003

  ReplyDelete
 6. Jüri,

  Ma ei saa hästi aru Sinu erapoolikust suhtumisest antud asja ja pidevast vallavalitsuse ründamisest.
  Asjade käik kohtus oli:
  1. Esimene kohtuotsus tunnistas Rae valla tegevuse OÜ Kunksmoori poolt paigaldatud burgeriputka likvideerimise taotlemisel õiguspäraseks.
  2. Teine kohtuasi on tihedalt eelmisega seotud. Sisuks Peeter Liinsoo poolt koostatud väärteoprotokoll burgeriputka seaduslikkuse kontrollimise ajal ametniku solvamise ja laimamise asjas ning selle kohta tehtud trahvi kohta.

  Kõnealuses kohtuotsuses V. Kumari ei eita solvamist, vaid annab teada, et teda solvati rohkem.
  Kohus lähtus otsuse tegemisel aga hoopis sellest, et väärteoprotokolli ja väärteootsuse sisud ei kattu, millega on rikutud väärteo menetlusnorme. Lühidalt: protokollis peab kirjas olema väärteo kirjeldus, mille alusel tehakse väärteo otsus. Anrtud juhul tuvastas kohus siin erinevusi ja otsus ei lähtunud protokollis olevast.
  Kohus tuvastas, et P. Liinsoo käitumine oli seaduslik.
  Kohus tuvastas veel faktivigu kohtule esitatud dokumentides.
  Just sellistel põhjustel lõpetas kohus väärteomenetluse ja rahuldas V. Kumari esitatud kaebuse.

  Jüri, sellest asjast tuleb teha vallavalitsusel kindlasti järeldused nii selles osas, kuidas järelvalvet tehes toimida pingelises olukorras (nt vastav koolitus) kui ka selles, et vormistada kõik ametlikud dokumendid väga korrektselt.
  Kõrge emotsionaalse taustaga juhtum, millele emotsioone lisasid ka Sina, Jüri, kui hakkasid asja avalikult ühekülgselt arutama ja vallavalitsust ning ametnikku süüdistama, viis olukorrani, kus ametnik vormistas dokumente suure pinge all.
  Samas, eriti arvestades, et ei ole tuvastatud ametniku ebaseaduslikku tegevust, ei näe ma vajadust vabandamiseks ei vallavalitsuse, Tarmo Toometi ega ka IRL Rae osakonna poolt. Kohus on teinud asjas oma otsuse ja sellega on asi lõpetatud. Milleks siin veel emotsioone üles kütta?
  Jüri, eksitad lugejaid ka ülalolevas kirjas, sest kohus ju ei arutanud ega tuvastanud "ametniku mõnitavat käitumist". Kohus arutas ju V. Kumari väärteo asja.

  ReplyDelete
 7. Minu meelest on vallavalitsus meeskond ja vallavanem selle meeskonna juht. Ja meeskonna liikmed ei saa käituda teisiti kui juht on otsustanud. Kui minu firma direktor midagi otsutab, ei saa ma minna tema otsustele risti vastu, tõenäoliselt ootaks mind vallandamine. Ju siis selline otsus on neil vastu võetud.

  ReplyDelete
 8. Agu, mina avalikustasin selle konflikti 11. märtsil, ehk 10 päeva pärast juhtunut. Küsimus oli siis vaid üks - kas ametnik Liinsoo poolt politsei kohale kutsumine oli õigustatud? Kuna sellele lihtsale küsimusele keegi ei vastanud, siis hakkasid tekkima küsimused juurde.

  Vallavanema seisukoht "mina ei hakka lintšima oma ametnikku" minule ei sobi. Mina leian et see ei ole kooskõlas IRLi lubadustega, mis on ka selle blogi päises kirjas.

  Kui sa mäletad, siis esimene küsimus Tarmo Toometile kui abivallavanemale irli osakonna liikmete poolt oli: "kas Liinsooga on räägitud ja kas ametnik sai aru, et nii (Vooglaidi case) käituda ei tohi?" Tuletan meelde ka Tarmo vastuse: "Räägitud on, kuid tema ei arva et on milleski eksinud". Kui nüüd on miski muutunud, siis ma soovin teada:

  1. Kas on muutunud IRLi osakonna liikmete suhtumine Liinsoo töömeetoditesse.
  2. Või on muutunud abivallavanema suhtumine - teadaolevalt on ametnikud ühes majas koos ja puutuvad iga päev kokku. Ikka soovivad ametnikud omavahel hästi läbi saada ja vallakodanike huvid jäävad tahaplaanile.

  Asi on jah erapoolik, kuna ma pole vastuseid saanud ka mind isiklikult puudutavatele küsimustele. Sina oled lubanud vastata - kas on tühistatud kutse ülekuulamisele väärteomenetluses nr 365311000046. Kui on, siis ma soovin saada selle kohta ametliku vastuse, mille ma pole tarmo käest saanud. Liinsoo vastus oli et "hetkel ei vaja ülekuulamist". Pööra tähelepanu sõnale "HETKEL". Mina ei leidnud vastavaid dokumente ka valla dokumendiregistris. Ja kuna minu arvates on ka siin ametnik käitunud mitte korrektselt, siis see ei ole kooskõlas IRLi lubadusega juhtida "avatud ja hoolivalt".

  ReplyDelete