Thursday, 19 April 2012

Vallavolikogu istung 17. aprillil 2012.a.

Volikogu istungi päevakord ja eelnõud ning vastuvõetud otsused on kõik kättesaadavad VOLISEs. Ei hakka neid üle kordama ega seletama.  Volikogu otsused said vastu võetud.
Küll on aga tajutav, et volikogu kasvanud Raekodaniku fraktsioon on pettunud, et neil ei õnnestunud vallas võimu pöörata ning see muutis nad tigedaks. Oma tigedust väljendavad nad oma foorumis. Sama moodi väljendavad nad ennast ka volikogu istungil, sõnu eriti valimata. Ja et vähegi tähelepanu saada, vorbitakse vallavalitsusele arupärimisi ning esinetakse pikalt vaba sõnavõtuna enne istungi algust.
Tõsteti probleem Margus Vihuli volikogu liikme volituste peatumise seaduslikkuse kohta. Teatavasti volikogu liige võib oma volitused avalduse alusel peatada ning tema asemel tuleb volikogusse nimekirjas järgmine. Margus Vihuli volituste peatumise aeg lõppes  märtsi lõpus, kuid sellel ajal oli Uruguais, kus töötab ja õpib. Margus saatis oma avalduse e-kirjaga ja hiljem, kui tuli Eestisse, siis allkirjastas avalduse ka füüsiliselt.
Volikogus töötavad need volikogu liikmed, kelle volitusi on valla valimiskomisjon kinnitanud. Antud istungi alguses andis vallasekretär teada, et Margus Vihuli volitused on peatatud . Nii oli Jüri Kivit igati seaduslikult volikogu liige. Raivo Uukkivi suutis Marguse avaldust isegi võltsimsieks nimetada.
Uukkivi kamandavas toonis esitatud nõue, et Jüri Kivit ei tohiks olla volikogu laua taga oli kas lapsus või isevalitseja käitumismall. Volikogu esimehel ei ole seaduslikku õigust ühtegi  volikogu liiget, kui valla valimiskomisjon on teinud otsuse tema kehtivate volituste kohta, volikogu laua tagant minema saata.  Kui kellelgi on fakte seaduserikkumistest, siis tuleb need esitada vastavalt seadustele uurimus- ja kohtuorganitele. (Hiljutine Uukkivi juhitud opositsiooni lärmakas sarnane kohtuasi lõppes nende kaotusega Riigikohtus. Seda oskas Uukkivi oma foorumis  isegi kallutatud otsuseks nimetada!!!)
Kui siin mingit probleemi otsida, siis tasuks seda otsida mõnepäevasest perioodist, kui Margus oli küll saatnud oma e-kirja volituste peatamise kohta, kuid ei olnud saatnud veel füüsiliselt allkirjastatud avaldust.  Aga sellel perioodil ei toimunud ühtegi volikoguga seotud tegevust, millest Jüri Kivit oleks osa võtnud.
Päevakorras olnud eelnõude osas noriti tüli 2012.a. lisaeelarve ja selle hääletamise üle. Sooviti, et Aivo Hommik ei hääletaks, kuna üks artikkel eelarves oli kaudselt seotud ka tema isikuga. Siin on asi väga selge – eelarve on üldakt, mille kuluread ei ole seotud ühegi konkreetse isikuga ja kõik volikogu liikmed saavad hääletada eelarve üle. Huvide konflikt tekib juhul, kui eelnõus oleks sisse kirjutatud konkreetse volikogu liikme või temaga seotud juriidilise isiku (ettevõtte) nimi.
Vallavalitsus  muutis Peetri kooli struktuuri ja korraldas ringi Spordikeskuse tööd. Korraldas vastavalt ringi ka eraldatud vahendid, kuid selgus, et aasta lõpuni personalikuludeks vahendeid ei piisa ning taotles selleks vallaeelarve muutmist.  Uukkivi püüab sellest välja imeda analoogia tema tegevusega vallavanemana, kui ta vallaeelarve vahenditega käis väga vabalt ringi omamata selleks mingit volikogu poolt otsustatud  alust.
Lõpuks nimetab Uukkivi seda korruptsiooniks, kuid kuriteost teadlikuna ei anna teada, et pöördub järjekordselt valla vastu kohtusse, vaid piirdubki üksnes alusetu  propagandistliku mõttearendusega.
Kena, et Uukkivi toob esile minu 2009.a aastal kirjutatud kirja, kus kutsusin tollast volikogu kummitempliks.  Nii oligi ja ei mingit analoogiat tänasega. 
Siis esitati volikogu eelnõud volikogu liikmetele 4 päeva enne istungit, nüüd ligikaudu kolm nädalat. Siis kuulsime komisjoni tehtud muudatustest volikogu istungi ajal, nüüd saavad volikogu liikmed komisjonide muutmisettepanekutega tutvuda 5 päeva enne volikogu istungit.   Lisaks on eelnõud ja nendesse tehtud muutmisettepanekud avalikud kõigile vallaelanikele.    Seega, see mida taunisin 2009. aastal on tänaseks otsustavalt muudetud. Kõik volikogu liikmed saavad varakult eelnõud ja jääb aega nendesse süveneda ja vajadusel ka vallavalitsuselt täiendavaid selgitusi ja põhjendusi saada.
Aitäh, Raivo, et selle esile tõid! Just selleks ma tegelesingi põhjalikult valla põhimääruse uuendamisega.

Ja eks Sind iseloomustabki kõigi teiste suhtes solvangute pildumine, nagu teed seda ka oma foorumis teema „Volikogu istung 17.04.2012“ 19.04 kell 10.32 esitatud kommentaaris.  Selline ongi volikogu sotsiaaldemokraatlik Raekodaniku fraktsioon. Olgu see esile toodud, sest tuleb tunnistada, et 2 fraktsioonivälist keskerakondlast käituvad volikogu istungil soliidselt.

Agu Laius
19.04.2012.a.

Monday, 9 April 2012

Elveso nõukogu tasustamine

Elveso AS on Rae valla ettevõte. Valla, kui omaniku, huve kaitseb Elveso nõukogu. Tegevjuhtimist teostab aga Elveso juhatus.

Me oleme palju lugenud kuidas riigiettevõtete nõukogudes saavad riigikogulased tasu, sisuliselt tööd tegemata. Tekib küsimus - kuidas suhtuvad IRLi Rae valla osakonna liikmed järgmisesse olukorda:

2010. aastal allkirjastasid Rae Reformi ja IRLi osakonnad koalitsioonikokkuleppe, kus oli kokku lepitud Elveso nõukogu liikme tasu - mitte üle 3000 krooni.

Täpselt 2 aastat hiljem allkirjastas vallavanem korralduse, kus nõukogu liikmele määratakse tasu 250 eurot, ehk üle 3900 eesti krooni.


Mina hindan seda kui kokkuleppe rikkumist.

Järgnevalt faktid:
Aastatel 2010-2012 ei ole Elveso AS nõukogu sisuliselt oma ülesandeid täitnud. Vallavalitsus tunnistas seda ja 2012. aasta alguses toimusid suured muutused Elveso nõukogus. Samas aga maksti nõukogu liikmetele preemiaid "heade  töötulemuste eest" 15.02.2011a. korraldusega. Kuid isegi nõukogu protokolle kirjutas mitte nõukogu liige, vaid Elveso juht. Mille eest nõukogu liikmed siis said tasu?

Nõukogu ülesanne on omaniku järelvalve teostamine, selleks vahest harva kogunetakse koosolekutele. Oleks mõistetav, kui nõukogu töös osalevad valla suuremate ettevõtete juhid või juhtimisalal pädevad spetsialistid. Nende motiveerimiseks on tasustamine igati õigustatud. Ei oska kommenteerida kahe reformierakonna liikme pädevust, kuid kolmest IRLi nõukogu liikmest kahel puudub pädevus iseseisvate ja loogiliste otsuste tegemiseks. Vähemalt osakonna koosolekutel nad seda ei ole suutnud tõestada.

Elveso 2011. aasta kasum oli 54 000 Eurot
Elveso nõukogu tasud (ilma maksudeta?) moodustasid pea 15 000 Eurot.
Ehk siis koos maksudega moodustas Elveso nõukogu tasu firma kasumist ligi poole.

Kas on see üldse mõeldav? Kas tegemist ei ole kuritahtliku raha ümberjagamisega?

Ettepanek 1: vähendada Elveso AS nõukogu liikmete tasu 100 euroni kuus. Teha ettepanek koalitsioonipartnerile määrata vajadusel personaalsed tasud nendele nõukogu liikmetele, kelle töösse kaasamine on põhjendatud nende pädevusega ja rahaline motiveerimine möödapääsmatu. Personaalsed tasumäärad kinnitada volikogus. Vajadusel muuta selleks valla põhimäärust.

Ettepanek 2: Elveso nõukogu esimehel ja IRLi Rae valla osakonna juhatajal Priit Põldmäel, kes on üle 2 aasta olnud Elveso nõukogus, esitada erakonna liikmetele põhjalik Elveso nõukogu töö aruanne.

Hetkel on pilt selline, et läbi Elveso nõukogu makstakse toetust "omadele inimestele" ja seda tehakse vallaelanike (Elveso klientide) arvelt.

Jüri Kivit

Friday, 6 April 2012

Lagedi kool ja poliitikategemisest vallas

Vallavalitsusele tuli kiri Lagedi kooli direktorilt, milles teavitati, et liiguvad kuulujutud, nagu kavatseks vallavalitsus pärast kooli rekonstrueerimist ikkagi kooli 6-klassiliseks muuta.
Need kuulujutud olid kuidagi väga hästi ajastatud. Just praegu mõtlevad lapsevanemad, millisesse kooli oma laps sügisel panna. Paljud teevad valiku ka selle järgi, kas kool on 6 või 9-klassiline ning viivad lapsed mujale, kui koolis ei saa käia põhikooli lõpuni. Lagedi kool on aga jätkusuutlik, kui võimalikult paljud piirkonna lapsed käivad Lagedi koolis. Kuulujutt oleks võinud mõjutada lapsevanemaid oma valikuid muutma.
Nendel kaalutlustel pidid vallajuhid reageerima ning vastasid kuulujuttudele avaliku kirjaga Lagedi kandi elanikele, mis avaldati valla veebilehel ja Rae Sõnumites.
Millegipärast on see vallajuhtide järjekordne Lagedi kandi elanike huvide eest seismise  kinnitus, et Lagedi kool jätkab põhikoolina, saanud väga tugeva opositsioonipoliitikute rünnaku osaliseks. Kooli direktori kirja nimetatakse direktori luuludeks, vallajuhtide tehtud avaldust nimetatakse ülereageerimiseks jne. (Kõike seda muidugi opositsiooni foorumis). Lisaks veel ähvardused valla paari kooli direktori suunas.
Kahjuks kuulujuttude algatajat ei ole võimalik välja selgitada, kuid kui ilmneb vähimgi märk Lagedi elanike huvidele vastutöötamisest, pidid vallajuhid reageerima ja veel kord kinnitama, et mingeid muutusi kavandatud plaanides ja valla arengukavas kirjas oleva osas ei ole kavandatud.
Tundub, et see reageerimine tabas opositsiooni valusalt.  Pärast möödunud kolmapäeval  toimunud komisjoni koosolekut tulid kõik kohal olnud opositsionäärid ühekaupa ja koos mulle ütlema, et nemad (mitmed ka Lagedi elanikud ja Raivo Uukkivi, kes ütles, et kui midagi vallas toimub siis teaks tema sellest kindlasti esimesena) ei tea neist kuulujuttudes midagi.  Paistis natuke liiga energilise püüdena teada anda, et nemad olid puu otsas, kui pauk käis.
Samas aga mängib Raivo ise oma foorumis mõttega, et vallavalitsust ei saa usaldada ja õhutab nii neid kuulujutte veelgi.
Jääb ka arusaamatuks vallajuhtide väga tasakaaluka ja Lagedi elanike huve kaitsva, mitte kedagi ründava avaliku kirja avaldamise pahakspanemine opositsiooni poolt. Paistab välja paanikana. Ja miks ka mitte – praeguse opositsiooni liikmed andsid ise Lagedil kooli rekonstrueerimiseks ja muudegi tegevuste osas 6 aastat vaid lubadusi, kuid võimul olles ei teinud suurt midagi. Praegune vallavõim arutas küll pikalt ja energiliselt Lagedi elanikega kooli probleeme, kuid kokkuleppe järel viib kokkulepitut ka ellu. See ei meeldi opositsioonile ning sellest võin järeldada ka teadlike rünnakute ja saboteerimiskatsete kavandamist.
Kuulujuttude levitamise korral tasub alati küsida, kes loodavad sellest mingit kasu lõigata. Jätan lugejate analüüsida, kes sellest kuulujutust võiksid kasu loota.