Friday, 7 October 2011

Lagedi kooli direktori vabastamisest

On ju üldteada, et kõik, mida praegune vallavõim teeb, keeratakse poliitiliseks mudamaadluseks ja endale toetuse kogumiseks. Ei hoolita, kui see on üldise kasu ja valla arengu vastu. Nüüd on selliseks poliitilise kapitali kogumise allikaks võetud Lagedi kooli direktori vallandamine vallavanema poolt.

Mina nägin alates 2010.a. algusest, kui IRL tegeles põhjalikult Lagedi kooli tuleviku teemaga, mille lõpptulemuseks on, et kool rekonstrueeritakse, et direktor ei olnud võimeline koolile vajalikke arengueeldusi looma ja õpilasi juurde saama. Uuendatud Lagedi kool (NB! sh lasteaed) vajab teistsugust juhti, kes oleks kogukonnas oma ja hinnatud.

Vallavalitsus peab aga ennekõike kooli arengule mõtlema. Peab mõtlema, kas direktor on võimeline korraldama kooli rekonstrueerimise ja ümberkujundamise põhikool-lasteaiaks.


Selleks viidi koolis juba mullu läbi teenistuslik järelvalve. Septembris tehtud järelkontroll näitas, et paljud tuvastatud puudused olid senini kõrvaldamata. See tähendas ühtlasi, et kooli juht ei evinud ametikohale vajalikku pädevust ega omandanud seda ka koolitustel. On lubamatu, et sedavõrd väikeses töökollektiivis tuleb ette mitmeid töölepinguseaduse rikkumisi, mis võivad kaasa tuua kahju vallale. Kui sellele lisandub ka veel lähikondsete töölevõtmine ilma, et vallavalitsus seda teaks, siis juba siin on põhjus kaaluda sobivust.

Pedagoog, eriti koolijuht, peab olema väga eetiline inimene. Kui aga koolijuhi lõpuaktuse kõnes on palju eetiliselt küsitavaid väljaütlemisi ja isegi eksimusi väga tundlike isikuandmete teatavakstegemise suhtes, siis see on tõsine argument kaaluda tema ametisse sobivust. Kui koolijuht põhjendab seda veel pedagoogiliselt kaheldavate selgitustega, kui ainumõeldavat käitumist, siis seda enam.

Mind paneb lausa hämmastama, kui keegi veel pärast Haapsalu lastekodu juhtumit peab koolihoones suitsetamist (mis on seadusega keelatud!) väheoluliseks. Polegi tähtis, kas suitsetas direktor või keegi teine. Tähtis on, et rikuti seadust ja ohtu seati lapsed!!!!! Seaduse järgimine on aga direktori vastutada ja korraldada. Kui aga suitsetati sellises ruumis, ja ilmselt ka direktor, nagu eilsetes teleuudistes näha oli, siis polnud tulekahju küll kaugel. Iga säde oleks võinud tulekahju tekitada.

Kas seda olekski vallavanem pidanud veel ootama? Etteheited, et kooliaasta alguses ei tohi direktorit vallandada, on rumalad. Kas tõesti peab küündimatut ja seadusi eiravat ning oma ametialaste ülesannete täitmisega mitte hakkama saavat direktorit ametis hoidma seni, kuni on toimunud traagiline õnnetus?

Vallavanemal kui tööandjal oli igati õigus vallandamise käskkiri teha. Ja põhjusi oli selleks küllaga. Samuti ei saa väita, et ei taotletud ega oodatud muudatusi ja muutusi koolijuhi töös ja tegevuses. Neid oodati vähemalt aasta.

Vallandamine on alati tundlik tegevus, kuid ka see kuulub vallavanema ametikohustuste hulka. Koolijuhile pakuti ka lahkumist poolte kokkuleppe alusel, kui oldi läbi arutatud kõik etteheited. Arusaaja töötaja oleks pärast vestlust tööandjaga aktsepteerinud seda pakkumist. Koolijuht aga valis ka siin poliitilise vastasseisu õhutamise tee.

3 comments:

 1. Lisandusi eelnevale.
  Argumendina on esitatud, et vallavalitsus oleks pidanud kõigepealt küsima kooli hoolekogult luba direktori vallandamiseks. Nagu ikka mainib Raivo Uukkivi oma esitatud argumendi kõrval selle lähtumist seadusest ja siis asub vallavalitsust ründama seaduse rikkumises.

  Uukkivi selliste argumentide korral ona alati vaja vaadata seadust, sest tavaliselt räägib seadus millestki muust ja Uukkivi öeldut seal kirjas ei ole. Nii ka sel korral.

  Hoolekogu on PGS § 73 sisuks. Seal ei ole sellist kohustust kirjas.
  Küll on seal lõikes 10 kirjas, et direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Sellest lähtuvalt on hoopis küsimus, et miks hoolekogu oma ülesandega ei tegelenud ega nõudnud aru tegematajätmiste ja seaduserikkumiste kõrvaldamiseks? Kas mitte hoolekogu ja selle kõige energilisem liige Aadi Potter ei oleks pidanud tulema vallavalitsusse teavitama, et direktor ei tule oma ülesannetaga toime ja rikub seadust.
  Direktori koolihoones suitsetamine ja selle ruumi väljanägemine ei olnud enamikule hoolekogust kindlasti teadmata. Seal suhtles direktor paljudega.
  Selle asemel tormas Potter aga TVsse poliitilist propagandat tegema, kui vallavanem oli otsuse teinud. Esines TVs kogu hoolekogu nimel, kuigi tal polnud ka selleks õigust ja teatud osa hoolekogu liikmed ei ole Potteriga sama meelt.

  ReplyDelete
 2. Agu, minul on tunne et sinu lause "Koolijuht aga valis ka siin poliitilise vastasseisu õhutamise tee." ei ole kuidagi õnnestunud. Koolijuht on vait, midagi ei kommenteeri (ja õigesti teeb). Mille alusel saad väita, et koolijuht õhutab poliitilist (just poliitilist) vastasseisu?

  ReplyDelete
 3. Jüri, kui ametist vabastamise asja haktakse arutama avaliku meedia vahendusel, siis see ongi poliitilise vastasseisu õhutamine.
  Muidugi - on küsimus - kes kutsus reporteri kohale?
  Kui koolijuht meedia sekkumist õigeks ei pidanud, siis milleks seda tehti? Jah, ma ei välista, et reporteri kutsuja tegi seda omal algatusel ja omadel motiividel. Ka sel juhul oleks olnud korrektne, et enne arutatakse asja peamise asjaosalisega ja saadakse tema nõusolek. Kui koolijuht tõesti ei olnud sellest teadlik, siis vabandan tema ees!

  Samas on selge, et reporter tuli kohale ning oskas Potterilt ja Uukkivilt intervjuud võtta ikka siis, kui teda kutsuti. Tavapärane reporteritöö on selline, et esimene intervjuu võetakse kutsujalt, siis ka kutsuja pakutud teiselt isikult ning seejärel tasakaalustamise huvides ka vastaspoole esindajalt. Ühtlasi pean ka ütlema (et jälle poleks möödarääkimist), et Raivo Uukkivi on kogu selle asja juures jäänud oma väljaütlemistes tasakaalukaks.

  ReplyDelete