Friday, 11 May 2012

2012. aasta revisjonid Rae vallas

Revisjonikomisjon kontrollib vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu määrustele ja otsustele, tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele, vallavalitsuse struktuuriüksuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust jne.

Revisjonikomisjon töötab plaani järgi, mille kinnitab volikogu.
Rae valla revisjonikomisjoni koosseis:
Igor Mozessov, Indrek Uuemaa, Jüri Kivit (esimees)

2012.a kontrollimise plaan:
1.1. Vallaettevõtte Vaheko majandusametiks reorganiseerimise analüüs;
1.2. Lasteaia kohtade järjekordade pidamise korra kontroll.

Revisjonikomisjoni esimehena on minu seisukoht, et iga valla elanik võib pöörduda oma mure või kaebusega revisjonikomisjoni poole. Juhul, kui küsimus on komisjoni pädevusalas, teeb komisjon volikogule ettepaneku lisada kontrollimine tööplaani. Volikogu otsuse alusel alustab komisjon kontrollimist ja selle lõppemisel koostab aruande volikogule. See aruanne on avalik ja vallaelanikele kättesaadav.

Ootan jätkuvalt ettepanekuid tööplaani punktide kohta. Need võib saata e-mailile jurikivit@gmail.com

Tööplaani esimene arutelu volikogu istungil:
http://youtu.be/tOYM1UM178A?t=2h52m21s

või vaata siin alates 2:52:25


3 comments:

 1. VAHEKO

  2011. aastal toimus vallaettevõtte Vaheko reorganiseerimine majandusametiks. See tõi kaasa muutused valla elanike teenindamises ja selle tegevuse juhtimises ning finantseerimises valla eelarvest. Tagamaks vallaelanike parema teeninduse on vajalik hinnata majandusameti tegevust ja selle kulukust. Selle hindamiseks on üks võimalusi võrrelda majandusameti ja varasemalt Vaheko poolt osutavate teenuste:

  - hulka;

  - kvaliteeti;

  - hinda.

  Samas võimaldaks see analüüs teha ettepanekuid nii teenuste endi, kui teenuste kvaliteedi ja hinna suhtes. Lisaks saab kaaluda otstarbekkust majandusameti poolt teostatavate teenuste sisseostmise osas erasektorilt.

  ReplyDelete
 2. LASTEAJAJÄRJEKORRAD

  Lasteaiakohtade puudus Rae vallas on suur. See tekitab suurt rahulolematust elanikes ja kõrgendatud tähelepanu lasetaiakohtade järjekordade suhtes. Ei ole erandiks süüdistused ametnike poolt kuritarvitamiste kohta ja korruptsioonikahtlused. See kõik vaid süvendab niigi suure probleemi. Vallaelanikelt on tulnud rida ettepanekuid lasteaia järjekordade pidamise süsteemi muutmiseks selgemaks ja läbipaistvamaks.

  Lasteaia kohtade järjekordade kontrolli eesmärk on muuta süsteem vallakodanikele selgemaks ja infosaamine mugavamaks. See ei lahenda lasteaiakohtade defitsiidi probleemi kuid parandab tunduvalt kogukonna sisekliimat.

  ReplyDelete
 3. Revisjonikomisjon on ennekõike valla juhtimise instrument, mitte niivõrd elanike teeninduse parandamise komisjon. Muidugi on siin ka kattuvusi.

  Nii vajab VAHEKO likvideerimine ennekõike analüüsi selle kohta, kas ja kuivõrd muutus tehtud tööde maht ja selleks kasutatud ressurss. Samuti, kas juhtimisstruktuuri lihtsustamine oli otstarbekas või mitte - kas kasvas juhtimise operatiivus? Kas ja kuidas toimusid muutused eelarvestamisel ning kuivõrd läbipaistev on tegevus ühe ja teise laehndsue korral.
  Jah, päris hea mõte on analüüsida ka teenuste sisseostmise võimalust ja selle majanduslikku efektiivsust majandusameti poolt.

  Lasteaiakohtade järjekorra teema vajab kindlasti ka analüüsimist. Tore, kui on tulnud elanike ettepanekuid. Kui neid võrrelda toimiva süsteemiga, siis peaks olema võimalik esile tuua kõigi nende plussid ja miinused. Loodan, et võetakse arvesse ka iga rakenduse tööjõukulu.

  ReplyDelete