Wednesday, 30 November 2011

Tere hommikust, raha

2011. aasta märtsis said Rae valla volikogu 17 liiget hüvitust eurodes, kuid krooni numbrites. Iga volikogu liige sai 145-384 eurot, 9-25 euro asemel. Tegemist oli raamatupidaja inimliku eksimusega. Mina sooviks saada ausad vastused, vähemalt IRLi volikogu liikmetelt:

Kuidas on võimalik, et inimene ei märka sellise summa tekkimist oma kontole? Kas:

1. Inimene on rikas ja sellse tühise summa laekumist ei pane tähele. Siiski, kui inimene ei jälgi täpselt oma isiklikke rahaasju, kuidas ta suudab süveneda valla finantsidesse?

2. Inimene märkas laekumist, kuid ei pidanud vajalikuks sellest teavitada? Vaid 8 kuud hiljem ja vaid üks volikogu liige Indrek Uuemaa esitas selle küsimuse.

Sooviks teada ülejäänud 16. volikogu liikmete nimed.Saturday, 26 November 2011

Valla eelarvest ja selle kujunemisest ning lasteaiatasudest

Mitmes suhtluskanalis oleme intensiivselt arutanud lasteaiatasu suurendamise üle. Oma sisult tähendab see arutamist valla eealrve üle ja seda ei ole võimalik eelarve kontekstist lahti rebida, nagu seda püaütakse esitada.
Samuti küsitakse ikka ja jälle selgitusi, miks ikka lasteaiatasu tõuseb. Neid selgitusi on antud, aga küsitakse aina juurde.
On meeldiv, et arutame sedavõrd tõsiselt ja põhjalikult valla eealrve üle. Selle arutelu jätkuks kirjutasin asja kohta pikema loo: Valla eealrvest ja selle kujunemisest ning lasteaiatasudest. Loe seda ja arutame edasi.

Thursday, 17 November 2011

Lasteaia tasust

Vallavalitsus on ette valmistanud määruse eelnõu, millega tõuseb lasteaias käiva lapse eest makstav lasteaiatasu.
Kindlasti ei ole lasteaiatasu tõstmine meeldiv otsus, aga see on paratamatu jätkusuutliku alushariduse korraldamiseks vallas. 
Asjakohased selgitused esitasin IRL Rae ajaveebis SIIN


Friday, 4 November 2011

Haldusterritoriaalne reform - mida ja kuidas?

Eestis on käivitunud energiline arutelu haldusterritoriaalse reformi üle. Selle vajalikkusest räägivad president, õiguskantsler, riigikontrolör, asjatundjad, omavalitsusjuhid ja paljud teised.

Üks on selge – vanamoodi enam jätkata ei saa – midagi on vaja muuta. Nüüd on küsimused kuidas, mida ja millal ning mida me reformi kaudu taotleme. Mis on ikkagi reformi eesmärk?

Selles arutelus on oma mõtteid väljendanud ka mõned IRL Rae inimesed:

Haldusterritoriaalsest reformist

Haldusterritoriaalsest reformist erasektori pilguga

Head kaasamõtlemist soovides!

Thursday, 3 November 2011

Vallavolikogu istung 22. novembril

Vallavolikogu istung toimub 22. novembril algusega kell 17.30 vallamaja saalis esialgse päevakorraga:

1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
2.    Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate kord“ lisade 2 ja 3 kehtetuks tunnistamine ning uute lisade kinnitamine
3.    Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord
4.    2012. aasta maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
5.    Rae valla arengukava muutmine
  1. Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
7.    Rae valla asutuse „Lagedi Põhikool“ ümberkorraldamine Rae valla asutuseks „Lagedi Lasteaed – Põhikool“
8.    Rae valla asutuse “Assaku Lasteaed” asutamine
9.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
10. Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020 korrigeerimine
11. Limu külas Nurme katastriüksuse jagamine
12. Kurna külas Poolapõllu ja Poola katastriüksuste aadressi ning sihtotstarbe muutmine
13. Rae valla Järveküla küla Juhani I kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
14. Rae valla Lehmja küla Tudre ja Tuulevälja kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
15. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede  ühendamise detailplaneeringule
16. Rae valla Rae küla Juhani 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
17. Rae valla Patika küla AÜ Patika-6 kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
18. Rae Vallavolikogu 09.08.2011 otsuse nr 258 „Rae Vallavolikogu 10.08.2010 otsuse nr 127 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Rae vallale kuuluvatele kinnisasjadele AS-i Elveso kasuks“ muutmine“ muutmine
19. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
 Eelnõusid saab vaadata www.volis.ee