Saturday, 23 June 2012

Erakondade piiritu võim ja vaikivad kalad

Mäletame, et 2009.a. valimistel oli võitluses ka üks valimisliit. Ja mõned asjalikud inimesed olid selles ka. Paraku rahvas usaldab rohkem erakondi, paljud valisid erakonna järgi.2009. aastal pärast valimisi olin seisukohal, et kuna 2 erakonda vallas said kokku väga suure toetuse, siis peaksid just nemad moodustama koalitsiooni - Ref + Kesk. Vaatamata sellele, et ise toetsin IRLi. Selline koalitsioon oleks taganud parima stabiilsuse. Paraku mõne aja möödudes just "personaalsed momendid" viisid Ref + Kesk koalitsiooni lagunemiseni. Põhjuste hinnangud on erinevad, kuid fakt jääb faktiks.

Sel aastal oli koalitsioon 2 korda keerulises olukorras. Ise olen jälginud põhimõtet, et järsud muutused valla poliitikas on vallainimestele kahjulikud. Ka vallavanema tagasiastumine oli vallajuhtimisele kahjulik. Kuid kohtu alla sattumine ei jätnud muud võimalust kui tagasi astuda.

Kuni järgmiste valimisteni peaks koalitsioon säilima ja loodetavasti ka säilib. See on vallakodanike huvides. 2013. aastal teevad inimesed uue valiku. Pole oluline MILLISE, olulisem on KUIDAS. Kas nagu Jüri Saare artiklis kirjutatu "Suund peaks olema võetud pigem (eriti kohalikel valimistel) isikuvalimistele..." või hääletatakse erakonna jägi?

Paljud hädad on seotud just sellega, et valijad ise hääletavad parteilise eelistuse järgi. Seda võiks parandada valimisseaduse muutmisega, et vähemalt kohalikel valimistel läheksid arvesse vaid isiklikud hääled, mitte erakonna summaarne häälesaak. Reaalses elus on selleni veel pikk tee.

Üks väheseid asju mida saab teha juba täna erakondade sees - mitte lubada juhtimise juurde neid inimesi kes sinna ei sobi. See on keeruline, kuna kaadriküsimuste arvamused on tihti seinast seina. Neid küsimusi peab arutama erakonnaliikmetega, mitte kitsas erakonna juhatuse ringis. Ka selles osas on erakondadel, ka IRLil veel pikk tee areneda.

Kuumaks teemaks on poliitiline korruptsioon. Seda ohtu ei saa kunagi vältida, kuid avatud ja miks ka mitte avalikud erakondade diskussioonid sel teemal vähendaksid ohtu, et nende juhid hakkavad võimu kuritarvitama. Võimu keskendumine ühe-kahe erakonna juhi kätte on igas mõttes ohtlik. Siinkohal Rae vallas on IRL heas seisus, kuna ühe liidri puudumine loob võimaluse laiemaks diskussiooniks ja eriarvamuste läbiarutamiseks erakonna sees. Oskaksid vaid erakonna liikmed seda kasutada. Kahjuks inimesed lihtsalt kardavad.


Kohtusin eile oma külanaabritega ja sain kaasa ühe toreda mõtte - see on väikerahva eripära, et iga inimene peab arvestama sellega et ka tema vastu on olemas kusagil väike luukere. Kui võtad palju sõna siis ilmub see luukere välja.


See on iga inimese enda valik - kas olla inimene või vaikiv kala. Tahaks elada koos inimestega, mitte kaladega akvaariumis.

Thursday, 21 June 2012

Veigo Gutmanni sõnavõtt volikogus tagasiastumisel 19.06.2012


Austatud vallavolikogu esimees, head koalitsiooniliikmed ja valla elanikud

Jüris, 19.06.2012
Käesolevaga soovin ma esitada esmalt selgitused, miks olen pidanud vajalikuks astuda Rae valla vallavanema kohalt tagasi ja teha lühike kokkuvõte viimasest kahest ja poolest aastast, mil tegutsesin kogu pühendumisega vallavanemana Rae valla arengu hüvanguks. Oma pöördumise lõpus soovin ma tutvustada uut vallavanema kandidaati, kes viib võiduka lõpuni kõik senised olulised pooleni jäänud tööd ja projektid.

Teadaolevalt toimub minu isiku ümber skandaal, mille on põhjustanud 2007 aastal aset leidnud äritehingud minu isikliku ja samuti minu omandis oleva ettevõtte varaga. Täna on antud tehingute toimumist puudutavas esitatud minule prokuratuuri poolt süüdistus väidetavalt seaduste vastu eksimises ja ilmselt on ees ootamas pikad ja kurnavad kohtuvaidlused.
Kuivõrd minu kui vallavanema kahtlustamine ning süüdistamine seaduste ja heade tavade vastu eksimises, loob ebameeldiva meediakära ja negatiivse varjundi Rae vallavalitsuse tegevusele pean õigeks ja vältimatuks loobuda Rae vallavalitsuse juhtimisest.
Nii nagu olen avalikult kinnitanud, kinnitan siinkohal veelkord, et ei ole toime pannud ühtegi süütegu või riivanud avalikkuse õiglustunnet ning ma kavatsen oma õiguste eest lõpuni seista. Olen siiralt veendunud, et Eesti Vabariigi kohtusüsteem on vääramatu ja vähemasti kõrgeima kohtuinstantsi otsuste õiguspärasuses puudub alus kahelda. Kahtlematult teeb kohus lõpuks ainuõige otsuse, mõistes minu 2007. aastal toimunud tegevused seaduspäraseks.
Soovin tänada IRL-i, kes on minu ümber tekitatud skandaali tõttu on korduvalt olnud ebamugavas olukorras. Tänan toetuse eest reformierakondlastest volikogu liikmeid ja vallavalitsuse teenistujaid, kes on vaatamata toimuvatele sündmustele olnud alati valmis nägema mind jätkamas vallavanemana.
Minu aeg saab otsa enne kui olulised tööd jõuavad lõpuni. Kuid ega te minust lõplikult lahti ei saa, sest pole olemas kodukoha patriooti, kes oma kodukoha eest ei seisa. Mina näen Rae valda jõuka ja tegusa piirkonnana, kus on ruumi elada ja tegutseda kõigil, kes hindavad terviklikku elukeskkonda ja suurlinna lähedust. Kodaniku algatuse korras saab õnneks hea seista mitmesuguste projektide eest, mis aitavad Rae valda arendada.
Täna, ei ole mul hea meel selle üle, et meie valla suurim väljakutse, mis on seotud laste ja noortega, on veel lõpetamata. Läheb veel aega, kui lapsevanem ei pea enam muretsema oma lapse alus ja põhihariduse omandamise pärast kodukoha lähedal või tervisespordi harrastamise võimaluste pärast.

·         Valminud on Peetri lasteaed-põhikooli laiendusprojekt, millega nähakse ette 9 klassikomplekti, 240 lasteaiakoha, raamatukogu ja huvitegevuse harrastamise avaramad võimalused ja mille reaalne ehitustegevus saab hoo sisse veel käesoleval aastal;

·         töös on Lagedi Põhikooli rekonstrueerimine ja lasteaia juurdeehitus, mis valmib aastavahetuseks;

·         valmis on Jüri Gümnaasiumi ja Rae Spordikeskuse juurdeehituse ehitusprojekteerimine;

·         läbirääkimised riigiga on jõudmas lõpusirgele, mille tulemusel saab vald kinnistu Peetrisse Aruheina tee äärde lasteaia ehituseks;

·         lõppjärgus on Vaida noortekeskuse projekteerimine ja lahendamisel rahastamise küsimus;

·         Jüri terviseradade projekteerimine on lõppjärgus ja sinna on osaliselt ka juba lisa radu rajatud, samuti käivad läbirääkimised terviseradade lisamiseks Eesti terviseradade võrgustikku;

·         toimub Peetri keskuse – külaplatsi, noortekeskuse ja perearsti ehitusprojekti koostamise ja  rahastamisküsimuse lahendamine.

Kasvaval noorel põlvkonnal peab olema kindel homme. See tähendab, et ettevõtlus Rae vallas peab olema samapalju au sees kui usk inimeste headusse ja soovi ära teha midagi iseenda ja teiste inimeste jaoks.
Kas usk inimeste headusesse on au sees? Võib-olla oleme sunnitud nägema arenevas noores ühiskonnaelus meie inimestes vahest rehepaplust ja see võib heita ettevõtmistele kirju valgusvihu, kuid kui nüüd hetkeks järgi mõeldes endalt küsida, kunas oleme tahtnud halba oma kogukonnale või oma riigile?
Usun, et inimestes puudub instinkt teha oma kogukonnale halba. Paljude südametes, ka siin ruumis, on soov teha oma kogukonnale head,    ja mitte uskuda headusse, elu paremaks muutvatesse ettevõtmistesse on alusetu. Seepärast olen ka kindel, et ettevõtlus saab ka tulevikus olema siin au sees. 
Tänan oma eelkäijaid ja loodan, et olen kahe ja poole aasta jooksul vallavanemana ametis olnuna lükanud sisse paraja hoo, mis viib meie valla elu edasi, õiges suunas. Kuigi jah, milline on kellegi jaoks õige suund, see on iseküsimus. Rae valla elaniku jaoks, kes on tegus nooremapoolne inimene, on vaja kindlasti tervisespordi harrastamiseks võimalusi, on vaja oma lastele turvalist kasvu ja õpikeskkonda. Sellele oleme minu juhitud valitsuses rõhku ka pannud.
Olulisematest suunamuutustest, mis on viimase kahe ja poole aasta jooksul tehtud, tooksin esile järgmist:
Üks esimesi samme, millega 2,5 aastat tagasi tegelesime, oli vallavalitsuse majasisese, eelkõige juriidilise, kompetentsi tõstmine ja seeläbi saavutasime kohtuskäimiste arvu vähenemise. Aega on tegeleda sisulisemate küsimustega ja raha on ka pea kaks korda rohkem järgi jäänud. Miks peakski oma elanike või koostööpartneritega kohtus asju ajama, kui seda on võimalik ära hoida mõistliku ja selge asjaajamise ning kokkuleppimise teel. Lisaks on oluline seegi, et mitmed olulised otsused on sündinud kiiremini ja see ei ole toonud endaga kaasa, tihti lausa mõttetuid ja sisutühje vaidlusi.
Oleme parandanud ja ratsionaalsemaks muutnud koostööd riigiasutuste ja valitsusorganisatsioonidega.  Olgugi, et mitmete probleemküsimuste lahendamisel on tulnud ette ka vaidlusi ja erimeelsusi, kuid ka paremates peredes vaieldakse nii mõnigi kord.  Oluline on otsus, mis vastu võetakse, et see rahuldaks kõiki pereliikmeid.
Oleme 2010. aastal läbiviidud struktuurireformi tulemusel leidnud teotahtelisi spetsialiste või edutanud mitmeid  võimekaid pühendunud spetsialiste, kellel on tööd tehes sära silmis ja kes suudavad ning tahavad pühenduda eesmärgi täitmisele. Nimetatud reformi tulemusel vähenes kahe aastaga vallavalitsuse teenistujate arv 2010. aastal 75–lt teenistujalt 62 teenistujani.  Vabanenud finantsvahendite arvelt saime sisse viia mitmeid põhimõttelisi muudatusi meie kulude planeerimisel sh vallavalitsuse ja allasutuste, eelkõige haridusasutuste, palgakorralduses lisades allasutuste juhtide käsutusse nn motiveerimisfondi.
Mainitud struktuurireformi ja juhtimispõhimõtete suunamuutuste tulemusel on tulnud ette ka vajadus lõpetada töösuhted isikutega, kes ei ole oma tööülesannetesse ja kaastöötajatesse suhtunud piisava vastutustunde ja kohusetundega. Siinkohal võib esile tuua näitena Lagedi Põhikooli direktori ja AS ELVESO juhi ning nõukogu välja vahetamise. Viimase näite puhul kaalusid valla huvid selgelt üles nii sõprussuhted kui erakondliku kuuluvuse. Nende asemel on täna võimekad tegijad, kelle tegevuse osas saab olla kindel, et ettevõte juhtkond tegeleb ettevõtte arendamise ja tema poolt pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmisega ning tagavad ettevõtte jätkusuutlikkuse tulevastele põlvedele.
Teise olulise suunamuutusena tõhustasime koostööd ettevõtjatega. Edukas koostöö valla ettevõtetega tähendab valla elaniku jaoks muuhulgas seda, et perioodil 2011-2014 rajatakse Rae valda faktiliselt vähemalt 2000 uut töökohta. Viimase kahe ja pea poole aasta jooksul on mitmed tegevused leidnud erasektori poolt rahastamist summas ligi 700 000 eurot. Võrdluseks saab siinkohal märkida, et eelmise vallavanema ametisoleku ajal on leidnud erasektori poolt rahastamist erinevad tegevused ja projektid summas 200 000 – 220 000 eurot Vahe on märkimisväärne ja näitab ilmekalt edukat ja konstruktiivset koostööd. Alustatud on AS ABB juurdeehitustöödega ja koostöös erasektoriga saab lähiajal teoks  Leivajõe silla rekonstrueerimine. Oleme olnud pidevalt ettevõtjatega diskussioonis leidmaks koostööprojekte, millega väärtustada meie elu ja ettevõtluskeskkonda ja leevendada meie eelarve koormust projektide realiseerimisel.
Kolmas edukalt läbitud samm on olnud vallavalitsuse pere-, sotsiaal-, kolmanda sektori- ja investeeringute toetuste eraldamise põhimõtete korrastamine. Menetlusprotsessid on muutunud selgemaks ja avatumaks ning toetuste väljamaksmise alused on ajakohasemad.
Hea meel on tõdeda, et ka koostöö III sektori organisatsioonidega toimib ja on teineteist mõistvam kui varem.
Täna vallavanema kohalt tagasi astudes saan ma tunda üksnes uhkust tehtu üle. Olen veendunud, et Rae vallast saab ükskord kõigi meie jaoks terviklik elukeskkond.  Usun, et tänase koalitsiooni jätkuva pika koostöö tulemusel tehakse Rae vallas ära veel nii mõndagi. Uut vallavanemat ootavad ees tegusad ajad.
Siinkohal teen ma täna volikogule ettepaneku tõsiselt kaaluda vallavanema kandidaadina Mart Võrtklaev’a kandidatuuri toetamist, kes viib kahtlematult kõik valla jaoks olulised tegevused võiduka lõpuni ja on Rae vallale väärikas vallavanem.
Lõpetuseks soovin tänada karastunud ametnikke ja „kaasvõitleiaid“ Tiit Keerma’d, Martin Minn’i, Kristi Aru’t, Kai Lasn’i, Stina Metsis’t,  Ain Puna’t, Anne-Ly Suvi’t, Ülle Parmast, Heli Gescheimer’it aga kindlasti Meelis Kasemaa’d, Aivo Hommiku’t, Tarmo Toomet’it. Kõigi nendega olen ära söönud Rae valla ja elanike huvides mitu puuda soola.
Tänaste vallavalitsuse noorte tegijatena tänan ja tunnustan Maiga Liiv’i, Indrek Metusa’t, Siim Orav’at, Stina Metsis’t, Mart Võrklaev’a, Birgit Parmas’t, Merike Männik’ut, Marika Moondu’t, Signe Heiberg’i, Annemary Neimar’it ja Merike Sults’i. Nimetatud tegijad on need, kelle üle ma tunnen erilist uhkust ja usun, et neist ja nende saavutustest, headest töötulemustest kuuleme veel paljutki head.
Tänusõnad soovin ma hea koostöö eest anda edasi ka Rae Huvialakoolile, Taaramäe Lasteaiale, Jüri Gümnaasiumile, Peetri Lasteaed – Põhikoolile ning Jüri ja Vaida raamatukogudele ja nende juhtidele. Tunnustan kõiki allasutuste juhte meeldiva ja konstruktiivse koostöö eest.
Loodan, et tulevasel vallavanemal on tänu noortele ja tublidele ning karastunud ametnikele lihtne meie koduvalda juhtida.
Veelkord vabandan kõigi ees, kelles on tekitanud aset leidvad sündmused ebamugavustunde.

Eesti Reformierakonna Rae piirkondliku organisatsiooni nimel,
Veigo Gutmann


Sunday, 17 June 2012

Vallavanema tagasiastumise tagamaadest

4. juunil 2012.a. avalikustati, et prokuratuur on saatnud kohtule materjalid süüdistades Veigo Gutmanni ja Meelis Kasemaad huvitatud isikutena osalemas 2007. aastal maa-ala detailplaneeringu kehtestamise otsustamisel.

11. juunil sain sain vallasekretärilt vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ametliku teate vallavanem Veigo Gutmanni tagasiastumise kohta ja vallavanema vastava avalduse. Esitasin küsimuse vallavolikogu 19. juuni 2012.a. päevakorda.

Teatud osa vallapoliitikutest ja poliitiliselt seotud inimestest nägi siin enda jaoks võimalusi ning asusid kohe survestama IRL-i vallavanemale umbusalduse avaldamiseks ja uue võimukoalitsiooni loomiseks.

IRL Rae osakond tegutses tasakaalukalt ega tormanud emotsioonide pinnal otsustama. Ei ole mõistlik teha kiireid emotsionaalseid otsuseid, vaatamata, et asi on ebameeldiv ja sellest kiire distantseerumine annaks hetkelist poliitilist kasu.

IRL Rae osakonna juhatus kogunes juba 5. juuni õhtul ja otsustas, et oleme koalitsiooni jätkamise ja koalitsioonileppe elluviimise jätkamise poolt. Selle juures lähtus IRL Rae osakonna juhatus vajadusest jätkata kavandatu elluviimist ning stabiilset valla arengut.

IRL-il oleks antud hetkel olnud tõesti kõige mugavam hakata nõudma kõigiga koos vallavanema tagasiastumist ja uue koalitsiooni loomist. Pidasime aga mõsitlikuks enne analüüsida võimalikke tagajärgi ja mõjusid valla arengutele. Leian, et see on vastutustundlikum, kui emotsioonidega kaasa minna. IRL lähtus sellest, et ära hoida võimaliku poliitilist turbulentsi vallas, kus järgnevatel kuudel oleks tegeletud vaid võimuvõitlusega, unustades käivitatud tegevuste elluviimise. Usun, et meid mõistetakse, kui esimesed emotsioonid on lahtunud. (Selliseid kogemusi on vallas aastatuhande vahetuse kandis küllaga, kus vallavõimu vahetati iga 3 kuu tagant.

IRL Rae osakonna juhatuse seisukoha tegime järgmsiel päeval teatavaks koalitsioonipartnerile ja edasine selles olukorras käitumine, teades, et IRL on stabiilne partner, oli juba reformierakonna valla osakonna otsustada.

Muidugi, arutasime Veigo Gutmanniga erinevaid tegutsemisvõimalusi mitmel korral ka omavahel. Ikka sellest lähtudes, kuidas oleks tagatud kavandatud suurprojektide elluviimine. Veigo asus üha kindlamalt seisukohale, et ta astub tagasi, mis viis vajaduseni mõelda läbi järgmise vallavanema kandidaat kui ka vallavalitsuse koosseis. Ka seda arutasid nii IRL Rae juhatus kui ka Rae RE.

Nii sündis vallavanema otsus tagsi astuda, kuid samas ka koalitsiooni otsused, kuidas jätkuks valla stabiilne areng ja kävitatud projektide elluviimine.

Veigo Gutmanni juhtimisel on vallavalitsus 2010 - 2012 teinud väga head tööd ning täitnud koalitsioonilepet kui ka koostanud ja viinud ellu valla arengukava. Kavandatud ja ette valmistatud on hulk mahukaid projekte leevendamaks lasteaiakohtade puudust vallas ja kavandamaks valla koolide laiendamist. Valla rahaasjad on korras ja võimaldavad need projektid teostada. Loodan, et Veigo panustab ka edaspidi energiliselt valla arengusse.


Taustast
Kohtusse antud asi juhtus 2007.a. Siis oli otsustajate seas nii vallavalitsuses kui ka volikogus hulk inimesi, kes kõik oleksid võinud Gutmannile ja Kasemaale öelda, et otsutamisel on vaja ennast taandada. Tollane vallasekretär oleks pidanud seda ka tegema. Võib vastu väita, et ei teatud seotusest. Aga sel juhul ju tehti vallavalitsuses ebapiisavat tööd otsuste ettevalmistamisega, kui ei saadud selgeks omanike tausta. Muidugi - patt on nende kahe hingel.
Nii valmis luukere, mis pandi kahe mehe kappi ootele. Ja polegi üllatav, et luukered võeti kapist välja just 2010.a., kui tehti avaldus prokuratuurile. Just pisut enne seda vahetus vallas koalitsioon ja senine vallavanem pidi asuma opositsiooni.
Jah, tekib hulk tundlikke probleeme, kui vallajuhtidel on oma vallas ka mitmesuguseid erahuvisid. Siin on alati keeruline karisid vältida.
Asjast on möödunud hulk aega. Viimase 2,5 aasta jooksul ei ole mulle teada ühtegi analoogilist juhtumit kummagi mehe töös.

Agu Laius
17. juunil 2012.a.

Sunday, 3 June 2012

Veehinna muutus Rae vallas

30. mail 2012 tuli info, et "AS ELVESO tegevuspiirkonnas muutub vee ja reoveeteenuse hind ning kaob abonenttasu".


Minul tekivad sellega seoses küsimused:

1. Tarbin vett Tallinnas ja Rae vallas. Tallinnas oli vee hind ka varem soodsam, nüüd on korraga üle 50% soodsam. Tundub ebaloogiline.

2. Ma võin vabalt juua Kesklinna korteris kraanivett. Peetri alevikus ei saa kraanivett kurgust alla, vesi on erakordselt madala kvaliteediga. Rikutud kraanid, duššid, kodumasinad pealekauba. Veeallikas on Tallinnal ja Rae vallal sama - Ülemiste järv. Miks Elveso rikub vett?

3. Kuidas saab olla, et "Teenuse hinna tasu sisse on arvestatud ka tehniliste tingimuste ja projektide kooskõlastamise tasu". Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõige 5 räägib "Veeteenuse hinnaga ei tohi katta neid kulutusi, mis on kaetud liitumistasuga." Liitumistasu on ühekordne, tehniliste tingimuste ja projektide kooskõlastamise tasu on ka ühekordne. Talupojamõistus ütleb, et neid peaks vaatlema koos, mitte küsima tarbijatelt tasu tulevastele arendajatele osutavate teenuste eest. Mina leian, et see rikub seaduse sätet "(4) Veeteenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv."

4. Kas uus hind sisaldab ka sadeveesüsteemide ehitust ja hooldust? Sest vastavalt seadusele:
§ 14. Veeteenuse hind
 (1) Veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest võib võtta alljärgnevaid tasusid (edaspidi veeteenuse hind)... jne.

Või on oodata lähiajal lisaks veel sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise tasu kehtestamist?

5. Miks Peetri aleviku elanikud peavad kinni maksma „Rae valla Pirita Jõe reoveekogumiseala veemajandusprojekti"? Kui Euroopa Ühtekuuluvusfond leiab, et need investeeringud on hädavajalikud ja pääsmatud, miks selle peo peavad kinni maksma inimesed kellel pole mingit pismist selle alaga.

Ja viimane küsimus. Miks nendes ja ka teistes taolistes küsimustes ei ole eelnevalt selgitusi jagatud?

AS Elveso nõukogus on kolm inimest, kes peaksid oskama nendele küsimustele vastata. Ootan vastust.

Jüri Kivit