Monday, 8 August 2011

Kas palgainfo on salastatud?

Rae valla kodulehel on avalikustatud ametnike palgaandmed.
2007-2009. aastate palgaandmed on avalikustatud täies mahus.
2010. aasta kohta on avalikustatud vaid üksikute ametnike plaganumbrid.Kas on muutunud seadus, et valla ametnike palgad ei ole avalikustatud?

Tänades,
Jüri Kivit

4 comments:

 1. Vallavalitsuse ametnike palkade avalikustamine toimub vastavalt korruptsioonivastase seaduse sätetele ametiisiku kohta ning vajadusel võib volikogu täiendavalt tunnistada ametnikke ametiisikuteks. Kindlasti peab avalikustama vallavanema, abivallavanemate ja vallavalitsue liikmete palgad. Samuti volikogu liikmete töötasud. Vallaasutuste juhtide palgad avalikustatakse nende kodulehtedel.

  Võib arutada, millised vallavalitsuse ametikohad on need, kus töötaja palk peab olema avalik. Vajadusel võib volikogu otsustada vastavad ametikohtadel töötajad tunnistada ametiiskuteks.

  2010 ametiisikute palgaandmete avaldamine on korrektne - ei mingit salastamist. Enamate andmete avalikustamist piirab isikuandmete kaitse seadus.

  ReplyDelete
 2. Kas 2007-2009. aastate ametnike palgaandmete avaldamine valla kodukal rikub isikuandmete kaitse seadust, nagu ma eelnevast vastusest saan aru?

  ReplyDelete
 3. Teema kokkuvõtteks.
  Seadustest lähtudes ei ole üheselt võimalik määrata milliste ametnike palgaandmed on vaja avalikustada valla võrgulehel. Arutasime seda vallavalitsuse juhtivametnikega ja parema lahenduse puudumisel jõudsime seisukohale, et avalikustame kõigi vallavalitsuse ametnike palgaandmed. Ise ma selles lahenduses väga veendunud ei ole, kuna mõne ametniku ametijuhend ei sisalda palgaandmete avalikustamiseks kehtestatud kriteeriume ning nii võime minna vastuollu isikuandmete kaitse seaduse sätetega.
  Asjas selguse saamiseks pöördusin ka Andmekaitse Inspektsiooni poole ja sain allaoleva vastuse. Sellest selgub, et ka inspektsioon ei oska väga konkreetselt juhendada, kelle palgaandmed tuleb avalikustada.See jäetakse KOV otsustada.

  Lugupeetud Agu Laius

  Andmekaitse Inspektsioonile on laekunud Teie pöördumine, milles palute selgitada, milliste vallaametnike palgaandmed kuuluvad korruptsioonivastase seaduse kohaselt valla võrgulehel avalikustamisele.

  Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik ametiseisundit omav riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnik, samuti tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja. Sama seaduse § 3 lõike 2 kohaselt on ametiseisund ametikohast tulenev ametiisiku õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara erastamise, võõrandamise või kasutusse andmise otsuste tegemisel.

  Lähtudes eeltoodust ei loeta ametiisikuteks mitte ainult tippjuhte ega otsuste allkirjastajaid vaid ka otsuse sisulises ettevalmistamises osalevaid ametnikke, kes lõppotsust küll ei tee (mh ei allkirjasta), ent kes sisuliselt osalevad otsuse ettevalmistamises. Eelkõige isikud, kelle ülesanne on sisuline asjaoludega tutvumine, hindamine, põhjenduste kaalumine jne, ning kes sellega saavad suunata otsuse tegemist sisuliselt (näit toetuste määramine, järelevalve teostamine jne). Samuti on ametnikeks isikud, kellel on õigus teha teiste isikute suhtes siduvaid toiminguid.

  Seega, keda lugeda ametiisikuks ning kelle palgaandmed tuleb avalikustada, oleneb eelkõige isikutele antud pädevusest, mis tulenevad nende ametijuhenditest. Tulenevalt eelnevast ei ole inspektsioonil võimalik anda konkreetset loetelu ametnikest, kelle palgaandmed kuuluvad avalikustamisele.

  Ametniku mõistet, kelle palgaandmed kuuluvad avalikustamisele on avatud ka uues korruptsioonivastase seaduse eelnõu 539 SE II-1 (mis ei ole küll vastu võetud) seletuskirjas, mis on avalikustatud Riigikogu kantselei võrgulehel http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems&emshelp=true&eid=673188&u=20110818112759

  Loodame, et saite oma küsimustele ammendavad vastused. Täiendavate küsimuste tekkimisel oleme meeleldi nõus neile vastama.

  Austusega

  Viljar Peep
  Andmekaitse Inspektsiooni
  Peadirektor

  ReplyDelete
 4. Tänan, Agu. Ametnike palkade avalikustamine oli ainuõige otsus. Ametnike tööandjaks on rahvas ja oleks jabur kui tööandja (rahvas) ei oleks kursis oma töövõtjate palganumbritega. ;)

  ReplyDelete