Monday, 5 December 2011

Vallavolikogu istung 20. detsembril

Vallavolikogu istung on kavandatud toimuma 20. detsembril järgmsie päevakorraga:
1.    Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
2.    Rae Vallavolikogu 05.10.2010 määruse nr 31“ Rae Vallavallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord“ lisade nr 2 ja 3 kinnitamine
3.    2012. aasta maamaksumäärade ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
4.    Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
5.    Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
6.    Pajupea külas Pulga katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
7.    Seli külas Selli katastriüksuse jagamine
8.    Kurna külas Õlleköögi tee 10 katastriüksuse jagamine
9.    Rae külas Margiti katastriüksuse jagamine
10. Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
11. Rae vallavolikogu 15. septembri 2009 otsuse nr 583 „Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ sõnastuse muutmine
12. Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
13. Vaideotsus Rae Vallavolikogu 27.09.2011 otsusele nr 265 „Kopli küla Lõhe kinnistu detailplaneeringu kehtestamata jätmine“ esitatud vaide lahendamiseks
14. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
Eelnõud on leitavad VOLISest.

1 comment:

 1. Eile toimus selle aasta viimane volikogu istung. Nagu aasta lõpule omane, tegeleti üsna palju selle ja järgmise aasta eelarvetega.

  Võrreldes algse päevakorraga lisanudsid ka eelnõud valla 2011.a. eelarve muutmiseks ja lisaeelarve. Nende sisuks oli korrastada 2011.a. eelarve enne aasta lõppu: lisada riigilt laekunud sihtotstarbelised rahad, aga ka muuta mõningaid kehtiva eelarve kuluartikleid vastavalt tekkinud vajadusele. Nagu ikka, mõned kavandatud kulud jäid tegemata, mõnes osas aga lisandus kuluvajadusi. Muudatused olid minimaalsed.

  Kinnitati Rae Vallavalitsuse struktuur ning teenistujate koosseis. Samuti palgamäärad ja töö tasustamise kord.
  Nende dokumentide osas muudatusettepanekuid ei tehtud ning opositsioon neid ei vaidlustanud. See kinnitab, et vallavalitsus on esitanud optimaalse koosseisu ja teensitujate tasustamise korra.

  Suurendati elamumaa maamaksust vabastamise ulatust. Nüüd on maksuvaba 1000 m2 elamualust maad. Kes kirjutas selle vabastuse saamiseks avalduse 2011.a. alguses, seda uuesti ei pea tegema. Teiste avaldusi oodatakse kuni 20. jaanaurini vallavalitsuses. Opositsioon hääletas eelnõu vastu, mdid võib tõlgendada, et nad ei pidanud vajalikuks suuremat elamualuse maa maamaksust vabastamist. Eriti, kuna nad ei teinud eelnõu osas ühtegi muudatusettepanekut.

  Seejärel asuti arutama valla 2012.a. eelarvet. Ka see arutamine toimus rahumeelselt ja pigem sai vallavalitsus opositsioonilt tunnustuse hästi koostatud eelarve eest. Eelarve poolt hääletas isegi mõni opositsiooni liige. Raivo Uukkivi küll tunnustas eelarve headust, aga jätkas mudilasetoetuse nimetamist populistlikuks eelarvekuluks. Mis seal ikka - selle populistliku kulu lubadus oli tema Riigikogu valimisloosungite hulgas. Ja kui meentuada 2008.a. ja 2009.a. eelarvet, siis seal oli tõesti populistlikke raha laialijagamisi, mis ei leevendanud ühtegi vallavalitsuse ülesandeks olevat probleemi ning mille väljamaksmist isegi ei seadustatud.

  Seejärel arutati rida tavapäraseid planeeringute küsimusi, mis võeti vastu ühehäälselt.

  Jätkub kohtuprotsess seoses Lõhe kinnistuga. Volikogu võttis kohtule esitatava vastuse vallavolikogu seisukohtadega ühehäälselt.

  Teatud elevust tekitas muidugi valla põhimääruse muudatuste vastuvõtmine. Raivo Uukkivi püüab küll kõlava häälega kuulutada, kuivõrd vilets on põhimäärus, kuid tegelikult oli sisuline muudatus vaid selles, kes võib päevakorra punkti väljajätmiseks ettepaneku teha ning sellegi probleemi tekitas PM vastuvõtmisel opositsioon ise.
  Põhjalikumaks muutuseks oli ka arupärimise asendamine võimalusega vallavalitsusele ja selle liikmetele küsimusi esitada. Sisu ei muutunud, küll aga täpsustus toimingu nimetus.
  Raivo Uukkivi ebajärjekindlust näitab ka see, et just opositsiooni nõudmisel kitsendati senine arupärimine võimaluseks esitada küsimusi vallavalitsusele ja selle liikmetele, nagu KOKS seda ette näeb. Samal ajal aga soovis opositsioon seda võimalust laiendada ka volikogu esimehele ja komisjoni esimeestele küsimuste esitamise võimalusega.
  Põhjendati seda soovi, et kuna esitatavad küsimused lisatakse volikogu istungi protokolli, siis jäävad need küsijad ja küsimused ajalukku. Ennanstupitav taotlus muidugi, aga see võimalus ennast väljendada nii, et see saaks protokolli lisatud, on olemas vaba sõnavõtu võimalusena, küsimusi saavad volikgou liikmed omavahel ka ilma põhimääruses sätestamata esitada. Pigem soovisid mõned opositsiooni esindajad seda võimalust üksnes oma poliitilise kampaania tegemiseks ja sellised asjad on mõistlik jätta volikogu istungi raamdiest välja.
  Muud valla põhimääruse muudatused olid pigem redaktsioonilised, sisu parema mõistmise huvides.
  See tähendab ühtlasi, et vallal on väga hea põhimäärus, mis ka hästi töötab ja tagab eelnõude parema kvaliteedi võrreldes paari aasta taguse ajaga.

  Kokkuvõttes võib öelda, et oli väga asjalik ja konstruktiivne volikogu istung.

  ReplyDelete