Saturday, 1 October 2011

Volikogu istung 18. oktoobril

Järgmine Rae vallavolikogu istung on kavandatud 18. oktoobriks algusega kell 17.30 järgmise päevakorra projektiga:

1.    Informatsioon valla eelarve täitmisest
2.    Rae valla aukodaniku nimetuse andmine
3.    Rae valla 2011. aasta eelarve muutmine
4.    Rae valla 2011. aasta teise lisaeelarve kinnitamine
5.    Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
6.    Revisjonikomisjoni 2011. aasta kontrollimiste plaan
7.    Revisjonikomisjoni esimehe valimine
8.    Rae valla arengukava muutmine
Eelnõud on avalikustatud alates 3. oktoobrist VOLISes.

4 comments:

 1. Volikogu istung toimus konstruktiivses õhkkonnas.
  Valla uuendatud põhimäärus näeb ette volikogu regulaarse teavitamise valla eelarve täitmise kohta. Kuna seda varem ei praktiseeritud, siis hetkel otsib volikogu parimat formaati, kuidas seda läbi viia. Sel korral lepiti kokku, et vallavalitsus saadab igal kuul volikogu liikmetele info eelarve täitmisest ja kvartali teisel kuul arutatakse eelmise kvartali seisuga eelarve täitmist.

  Volikogu otsustas anda valla aukodaniku nimetuse ja valla teeneteplaadi valla taastamise aegsele vallavanemale Rein Poolakule ja volikogu esimehele Toomas Välimäele. Teeneteplaadid antakse üle valla aastapäevaüritusel novembris.

  Võeti vastu valla lisaeelarve ja eelarve muutmsie määrused.

  Algatati Sookarla kinnistu detailplaneering.

  Lõpuks ometi kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan. Järelejäänud aja jooksul ei õnnestu enam palju kontrollida, aga kavandatu annab hea ülevaate vallavalitsuse tööst üsna tundlikes valdkondades.

  Ülo Timuska esitas avalduse revisjonikomisjoni esimehe kohalt tagasiastumiseks. Seoses sellega oli vaja valida revisjonikomisjonile uus esimees.
  Ülo Timuska tagasiastumine andis opositsioonile järjekordselt võimaluse näidata üles konstruktiivsust ning esitada komisjoni esimeheks oma kandidaat, kes oleks enamusele volikogu liikmetest vastuvõetav. Paraku kompromissi ei tulnud ning opositiooni poolt esitati kandidaadiks järjekordselt Raivo Uukkivi. Koalitsioon on korduvalt teada andnud, et ei aktsepteeri Raivo Uukkivi kandidatuuri, kuna see teravdab tema vastasseisu vallavanemaga veelgi ja see ei soodusta ei vallavalitsuse ega ka volikogu tööd. Sellest arusaamisest lähtudes esitas koalitsioon komisjoni esimehe kandidaadiks Kersti Petersoni. Valituks osutus Kersti Peterson.

  Toimus Rae valla arengukava muutmise eelnõu esimene lugemine. Sellega täpsustatakse valla tegevuskava ja finantsperspektiivi järgmiseks neljaks aastaks. Anti ettepanekute esitamise tähtaeg ja suunati eelnõu järgmisele lugemisele.

  ReplyDelete
 2. Pole parata, tuleb pisut rohkem selgitada istungil toimunut, sest Raivo Uukkivil on alati oma halvustav arusaam. (vt foorum teema: "volikogu 18.10)"

  Jah, IT rakendus ei ole korralikult tööle hakanud. Tegelen sellega kuust-kuusse (pretensioonid nii Smartlinkile kui ka siseministeeriumile), kuid lahendused võtavad aega.
  Rae vald võttis endale perspektiivika IT lahenduse praktilise katsetamise rolli ja eks järeleproovimata lahendused toovad ikka tõrkeid kaasa.

  Praegune koalitsioon on pidanud vajalikuks regulaarselt arutada volikogu istungil valla eelarve täitmise olukorda. Varem ei peetud seda üldse vajalikuks. Üksnes uue eelarve arutamise ajal olid juures ka numbrid jooksva eelarveaasta prognooside kohta. Jah, otsime formaati, mis annaks volikogu liikmetele parimalt ülevaate eelarve täitmise hetkeseisust, kuid ei koormaks liialt ka vallavalitsust. Majandus- ja eelarvekomisjonis (sh ka Uukkivi) leiti, et parim on, kui vallavalitsus saadab kord kuus volikogu liikmetele sama aruande, mille peab esitama ka rahandusminsiteeriumile ning iga kvartali II kuul toimub arutelu volikogu istungil. Istungi ajal aga muutis Raivo meelt ja soovis, et volikogu liikmetele esitatav aruanne erineks rahandusministeeriumile esitatavst vormist. Volikogu otsustas, et esitatakse ikka sama vorm, mis rahandusministeeriumile.
  Raivo sellest tulenev järeldus tema foorumis volikogu mõttetuse kohta näitab, kuidas ta solvab volikogu liikmeid ning et peab vaid oma seisukohta õigeks.

  Valla aukodaniku tiitli andmise teema foorumis kajastamine on iseenesest eetiliselt küsitav. Eriti, kui materdatakse ka eelmisel aastal aukodaniku tiitli pälvinud inimest.
  Valla taastamise järgsetele vallajuhtidele valla aukodaniku nimetuse andmise ettepaneku tegid mulle valla taastamise 20. aastapäeva ajal auväärsed vallaelanikud. See kinnitas umbes samal ajal koalitsioonis arutatut, et valla 145. aastapäeval vääriksid tunnustamist inimesed, kes taaskäivitasid valla toimimise. Toomas Välimäe väärilisust sellele nimetusele kinnitab ka tema hilisem tegevus Harju omavalitsuste liidrina. Sinna valita ta ju arvestades Rae vallas tehtut.
  Toetajaskonna "kinnimaksmine", nagu Uukkivi väljendub, on vaid tema luulu, sest Välimäe ei ela enam Rae vallas.
  Kumbagi kandidaati hääletati volikogus eraldi (ei mingit näilisust!), mis on volikogu liikmete õigus seda taotleda. Mingit ülesõitmist ei olnud. Välimäe poolt hääletas ka üks opositsiooni liige ja mõned jäid erapooletuks.
  See, et mõned opositsioonitegeleased ei aktsepteeri volikogu otsust ka siis, kui vaidlust tekitanud punkti (ühe kandidaadi)hääletati eraldi ja selgus volikogu tahe, näitab nende soovi vastanuda, kus vähegi võimalik. Nende vastasseis on kasvanud määrani, kus nad ei anna endale enam aru, millal mida hääletatakse. Tervikotsuse hääletamine tähendas, et volikogu peab seda otsust korrektseks. Nii mõistsid seda ka 2 opositsiooni liiget, 2 jäid erapooletuks ja vaid 2 praeguse vallavõimu põhimõttelist vastast olid vastu.

  Revisjonikomisjoni teemat ei ole mõtet pikalt selgitada. See on opositsiooni võimalus konstruktiivselt tegutseda, mida nad ei ole soovinud varsti juba 2 aastat teha. Koalitsioon andis opositsioonile järjekordse võimaluse Ülo Timuska tagasiastumise kaudu. Opositsioon ei olnud jätkuvalt kompromissiks valmis. Siit selgub ka, kes mis põhimõtete alusel tegutseb.
  Lõpuks ometi tunnistab Raivo foorumis, et on vallavanemaga vastasseisus ja soovib vallavalitsust kontrollida (olla suurem vallavanem, kui seda on vallavanem!). Nii näitabki, et soovib revisjonikomisjoni esimehe kohta kasutada selle vastasseisu süvendamiseks, millest koalitsioon on juba ammu aru saanud.

  ReplyDelete
 3. Opositsiooni etteheide volikogu otsusele (mitte revideerida revisjonikomisjoni poolt 2010. aasta vallavalitsuse tööd) on õigustatud.

  Olen ka seda küsinud, kuid vastust pole saanud. Miks ikkagi 2010.a jääb kontrollimata? Kõik ju teavad, et mingit 2010.a revisjoni pole olnud. Kui, siis täiesti fiktiivne. Kas on see üldse seaduslik?

  ReplyDelete
 4. Jüri,
  Vallavalitsuse tööd auditeeritakse igal aastal täies mahus. 2010.a. majandusaasta aruanne on auditeeritud ja auditi aruanne oli tunnustav. Revisjonikomisjon kuulas juunis ära audiitorite ülevaate tehtust ja järeldused. Selles osas ei olnud etteheiteid ka opositsioonil. Aruanne koos audiitori aruandega on valla kodulehel avlikustatud.
  Auditi aruandest selgub vallavalitsuse finantstegevuse korrektsus ja vastavus seadustele.

  Revisjonikomisjon võib ja saab keskenduda teatud küsimustele, mille kohta soovib suuremat selgust või mille osas kahtleb, kas vallavalitsuse töö on kooskõlas õigusaktidega.
  Opositsioonil on olnud kogu aeg võimalus hakata juhtima revijsonikomisjoni, koostada tööplaan ja analüüsida vallavalitsuse tegevust. Selle asemel on opositsioon valinud kemplemise revisjonikomisjoni esimehe ümber. Samuti soovib opositsioon vaid käsutada revisjonikomisjoni, mida see peab tegema, kuid ei soovi ise midagi teha.
  Nii on opositsiooni ja Sinu etteheide suunatud ennekõike just opositsioonile.

  Opositsioon ei ole huvitatud niivõrd revisjonikomisjoni sisuliset tööst, kuivõrd poliitilisest kärast revisjonikomisjoni ümber. Seda näitasid ka viimased komisjoni esimehe valimised. Koalitsioon andis järjekordse võimaluse hakata sisulist tööd tegema, kuid opositsioon ei soovinud kompromissiga kaasa tulla. See kuidas Uukkivi seal tegutsema hakkab peaks olema kõigile ilmselge. Selliseid uusi pingeid ei ole vallavalitsusse ega volikogusse vaja. Opositsioonil oleks piisanud ühe nende liikme esitamisest revisjonikomisjoni esimehe kohale ja see oleks saanud ka valitud.
  Omades komisjonis kahte liiget kolmest oleks komisjon saanud koostada tööplaani, mis neid rahuldab. Samuti oleks nad saanud omavahel arutada, mida sinna tööplaani panna. Kui opositsiooni ainuke asjatundja on Uukkivi, nagu and väidavad, siis oleks ta saanud nii või teisiti aidata kaasa revisjonikomisjoni tööle.
  Kui tööplaani kinnitamiseni jõuame oktoobris, siis ei saa loota, et komisjon suudab paari kuuga teha väga mahukaid kontrollimisi. Komisjon esitas jõukohase tööplaani. Kui opositsioon oleks olnud valmis enamat tegema, siis oli neil see võimalus olemas, kui oleksid enda hulgast komisjonile esimehe valinud.

  Volikogu töötab kokkulepete ja kompromisside kaudu. Ka revisjonikomisjoni esimehe valimine ei saa see käia opositsiooni diktaadi alusel.

  ReplyDelete