Sunday, 8 July 2012

ELVESO siseauditi aruande tutvustamisest volikogu istungil

Vastavalt teadaolevale, et ELVESO nõukogu on otsustanud tellida ELVESO juhtimise alase siseauditi aruande ning lubadusele, et kui aruanne valmib, tutvustatakse seda volikogu istungil, kutsusin 10. juuliks kokku istungi ühe päevakorrapunktiga: „AS ELVESO siseauditi aruande tulemuste tutvustamine“. Tulemusi tutvustama kutsusin auditi aruande koostaja esindaja.
Volikogu istungil arutamine tähendab, et volikogu liikmed saavad aruande tutvustajale esitada ka küsimusi ning saada neile vastuseid.
See on esile kutsunud mõnede opositsiooni liikmete järjekordse lahmiva süüdistuste laviini.

Selgituseks:
Raivo Uukkivi soovile saata volikogu liikmetele siseauditi aruanne vastasin (erinevalt Raivo Uukkivist ma ei avalda ei tema ega ka teiste volikogu liikmete kirju mulle, vaid üksnes minu vastused neile kirjadele):

Tere, head volikogu liikmed,

Sooviga enne istungit auditi aruandega tutvuda olen arvestatud.

Vastavalt AS ELVESO siseauditi tellimise lepingule on aruanne konfidentsiaalne ning aruande kasutamine on piiratud ja see ole ette nähtud levitamiseks kolmandatele osapooltele.
Sellest lähtuvalt ei saada ma aruannet praegu volikogu liikmetele tutvumiseks. Aruandega saab tutvuda 10. juulil 2012.a. alates kell 16.30 volikogu istungite saalis arvuti abil, kuhu aruanne selleks ajaks laaditakse. Istungi ajal tutvustab aruannet ja vastab küsimustele selle koostaja esindaja. AS ELVESO nõukogu esimees tutvustab aruandes esitatud tähelepanekute osas kavandatud meetmeid.

Head,
Agu Laius


Sellele kirjale kahelt volikogu liikmelt saadud vastusele vastasin (jutumärkidega on eraldatud neis kirjades olnud hinnangud aruandele ilma, et volikogu liikmed oleksid aruannet lugenud):

Tere,

Vallavolikogu roll antud juhul on omada teavet vallale kuuluva äriühingu kohta. AS ELVESO tegutseb mitte avaliku halduse, vaid äriseadustiku alusel.

Läbiviidud auditi aruannet pean vajalikuks volikogule tutvustada rahuldamaks volikogu liikmete põhjendatud huvi.

Sisuliselt peavad tegelema auditi aruandes esitatuga ja seal olevate tähelepanekutega AS ELVESO nõukogu ja juhatus ning kavandama selle alusel oma järgnevad tegevused. See ei kuulu vallavolikogu kompetentsi.

Auditi aruanded teadupärast ei tegele „mingite otsuste õigustamisega“, vaid annavad sõltumatu hinnangu auditeeritava poolt tehtu kohta.

Volikogu liikmed peaksid enne auditi aruandega tutvumist ja selle volikogu istungil tutvustamist hoiduma hinnangutest, nagu „töö on kallutatud“, „fabritseerimise korral“, „jabur“, „arulage“ jmt. Just need ja mõnede volikogu liikmete varasemad analoogilised faktidel mittepõhinevad, lahmivad, avalikkust eksitavad hinnangud paljude küsimuste käsitlemisel ongi aluseks sellele, et otsustasin auditi aruande teha kättesaadavaks volikogu istungi päeval vahetult enne istungi algust.

Head,
Agu Laius

Veel kahe volikogu liikme saadud kirjale vastasin:

Tere,
 
Veel kord:

Antud auditi aruande puhul ei ole tegemist erikontrolliga audiitortegevuse seaduse mõistes. Vastavalt tellimuslepingule on tegemist siseauditiga, mille eesmärgiks on anda AS ELVESO juhtkonnale piiratud ulatuses ülevaade äriühingu juhtimisega seonduvatest asjaoludest ja teostatud tehingutest. Tehtud tähelepanekute ja antud soovituste eesmärgiks on tõhustada juhtimise korraldust ja sisekontrollisüsteemi. Vallavõimu tegutsemise avatust näitab volikogu istungil volikogu liikmete teavitamine aruandest. Ei juhtu midagi halba, kui volikogu liige saab aruandes olevatest tähelepanekutest ja soovitustest teada alles koostaja poolse esitluse kaudu.

Niisiis – palun volikogu liikmetel mitte ajast ette tormata ega hakata aruannet arutama kasutades termineid, mida üks volikogu liige hakkas enne istungit teadlikult valesti kasutama ning millele ehitas üles oma süüdistavad hinnangud. Ja mida teine volikogu liige oma kirjaga üle võimendas. Juba see, kuidas volikogu liige lisab adressaatide hulka inimeste aadresse, kes ei ole volikogu liikmed, vallavanem ega volikogu istungite sekretär (levitavad juba praegu ebakorrektset infot väljapoole volikogu liikmeid), näitab, et dokumenti ei soovitagi hoida vaid enda teada. Teised volikogu liikmed, selles probleemi nägemata, jätavad need aadressid kustutamata.

See tutvustamisele tulev aruanne ei ole avalikuks levitamiseks ka mitte pärast volikogu istungit! Avalikkus saab piisava teabe aruande kohta.

Mul ei ole alust kahelda kõigis volikogu liikmetes, aga mul ei ole ka õigust kellegi suhtes erandeid teha.

Head,
Agu Laius


Nagu arvata oligi, selgitused ja kokkulepped teatud volikogu liikmega ei ole võimalikud, kuna ikkagi asus käsitlema teemat enne istungit oma kanalis. See on veelkordseks põhjenduseks, et otsus aruannet tervikuna enne istungit mitte tutvustada oli vajalik ja õige.

Agu Laius
8. juulil 2012.a.