Monday, 9 April 2012

Elveso nõukogu tasustamine

Elveso AS on Rae valla ettevõte. Valla, kui omaniku, huve kaitseb Elveso nõukogu. Tegevjuhtimist teostab aga Elveso juhatus.

Me oleme palju lugenud kuidas riigiettevõtete nõukogudes saavad riigikogulased tasu, sisuliselt tööd tegemata. Tekib küsimus - kuidas suhtuvad IRLi Rae valla osakonna liikmed järgmisesse olukorda:

2010. aastal allkirjastasid Rae Reformi ja IRLi osakonnad koalitsioonikokkuleppe, kus oli kokku lepitud Elveso nõukogu liikme tasu - mitte üle 3000 krooni.

Täpselt 2 aastat hiljem allkirjastas vallavanem korralduse, kus nõukogu liikmele määratakse tasu 250 eurot, ehk üle 3900 eesti krooni.


Mina hindan seda kui kokkuleppe rikkumist.

Järgnevalt faktid:
Aastatel 2010-2012 ei ole Elveso AS nõukogu sisuliselt oma ülesandeid täitnud. Vallavalitsus tunnistas seda ja 2012. aasta alguses toimusid suured muutused Elveso nõukogus. Samas aga maksti nõukogu liikmetele preemiaid "heade  töötulemuste eest" 15.02.2011a. korraldusega. Kuid isegi nõukogu protokolle kirjutas mitte nõukogu liige, vaid Elveso juht. Mille eest nõukogu liikmed siis said tasu?

Nõukogu ülesanne on omaniku järelvalve teostamine, selleks vahest harva kogunetakse koosolekutele. Oleks mõistetav, kui nõukogu töös osalevad valla suuremate ettevõtete juhid või juhtimisalal pädevad spetsialistid. Nende motiveerimiseks on tasustamine igati õigustatud. Ei oska kommenteerida kahe reformierakonna liikme pädevust, kuid kolmest IRLi nõukogu liikmest kahel puudub pädevus iseseisvate ja loogiliste otsuste tegemiseks. Vähemalt osakonna koosolekutel nad seda ei ole suutnud tõestada.

Elveso 2011. aasta kasum oli 54 000 Eurot
Elveso nõukogu tasud (ilma maksudeta?) moodustasid pea 15 000 Eurot.
Ehk siis koos maksudega moodustas Elveso nõukogu tasu firma kasumist ligi poole.

Kas on see üldse mõeldav? Kas tegemist ei ole kuritahtliku raha ümberjagamisega?

Ettepanek 1: vähendada Elveso AS nõukogu liikmete tasu 100 euroni kuus. Teha ettepanek koalitsioonipartnerile määrata vajadusel personaalsed tasud nendele nõukogu liikmetele, kelle töösse kaasamine on põhjendatud nende pädevusega ja rahaline motiveerimine möödapääsmatu. Personaalsed tasumäärad kinnitada volikogus. Vajadusel muuta selleks valla põhimäärust.

Ettepanek 2: Elveso nõukogu esimehel ja IRLi Rae valla osakonna juhatajal Priit Põldmäel, kes on üle 2 aasta olnud Elveso nõukogus, esitada erakonna liikmetele põhjalik Elveso nõukogu töö aruanne.

Hetkel on pilt selline, et läbi Elveso nõukogu makstakse toetust "omadele inimestele" ja seda tehakse vallaelanike (Elveso klientide) arvelt.

Jüri Kivit

8 comments:

 1. Jüri, tervitan igasugust avalikku arutelu valla asjade üle, aga kahjuks jälle annad mitmesuguseid hinnanguid asjadesse süvenemata. Nii ei ole Sinu algatatud teema mitte arutelu käivitamine, vaid Sinu mitte väga läbimõeldud arvamuse esitamine.
  Nii riigi kui ka KOV äriühingute nõukogudel on täita väga selge roll ja kanda seadusest tulenevalt suur vastutus.
  Seeõttu ei ole kena öelda kellegi kohta, et ta ei tee seal nõukogus tööd. Soovitan Sul selliste hinnangute osas jätta ka aruteludeks ruumi. Samuti võiksid tagasi hoida siltide panemisega a'la"makstakse omadele".

  Nüüd ELVESOst. Jah, ELVESO endine juhatuse liige ei saanud oma tööga hakkama ja endine nõukogu ei täitnud oma rolli tagada ettevõtte hea juhtimine. Probleemide ilmnemisel asus muutusi taotlema vallavanem, enne seda ei olnud ka temal teavet ELVESO tegelikust olukorrast.
  Kes koostab nõukogu koosoleku protokollid, on töökorralduslik küsimus. Olulisem on arutatu sisukus ja otsuste kvaliteet. Kindlasti ei ole protokolli koostamine nõukogu liikme tööülesanne. Õnneks nimetad ka ise järgmises lauses ära nõukogu tööülesanded ja protokollimise jätad mainimata.

  Alati võib arutada, kas kellelegi mingi töö eest makstakse palju või vähe. Samuti võib arutada milline peaks olema ELVESO nõukogu koosseis ja mille eest nad seal hea peavad seisma. Praegu nõukogu liikmetele makstav tasu, mille välja tood, ei ole kindlasti liiga suur (seadus võimaldab kordi suurema tasu maksmist).

  Jüri, asetad ennast teistest üle, kui võtad endale ka rolli, hinnata kellegi pädevust ja siis seda avalikkusele kuulutada. Sellega Sa lihtsalt solvad neid inimesi. Jah, IRL Rae osakond esitas need inimesed nõukogu liikmeteks ning jälgib, kuidas nad töötavad ja vastutab selle eest. Kui tekib põhjus, kutsub need inimesed nõukogust tagasi.

  Sul on ka komme tormata asjadest ette. ELVESO nõukogu alles uuendati. Nõukogule püstitati omaniku (vallavalitsuse) poolt ülesanne korrastada ELVESO juhtimine ja analüüsida ELVESO senist tegevust. Lühikese ajaga on nimetatud ametisse uus juhatuse liige, millega eelmine nõukogu koosseis ei saanud poole aasta jooksul hakkama. Välja on kuulutatud konkurss teise juhatuse liikme ja finantsjuhi leidmiseks. Juhatuse liige-jurist on väga vajalik, sest seda teenust ostis ELVESO seni lõputult sisse ja ELVESO-l puudus vajalik kompetents. Ja nagu selgus, seni ei olegi ELVESOs tegeletud finantsjuhtimisega.
  Käivitatud on ettevõtte siseauditi läbiviimine saamaks selgust ettevõtte senise tegevuse kohta.

  Kui need asjad on ära tehtud ja selgus majas, siis saab arutada, kuidas edasi tegutseda. Siis saab vajadusel muuta või täiendada nõukogu koosseisu, tuues sinna valla ettevõtetest asjatundjaid. Vallavanem on neid läbirääkimisi pidanud ja saanud nõusolekud. Kindlasti on enne sellsite inimeste nõukogusse nimetamist vaja luua ELVESOs elementaarne kord. Sina kipud tormama omamata asja kohta piisavalt ülevaadet.

  Nüüd ettepanekutest.
  1. Lisaks juba öeldule, et lähtuda tuleb seadusest ja nii ei ole Sinu ettepanek nõukogu liikmetele erineva tasu maksmisest võimalik. Samuti näeb seadus ette, kes määrab nõukogu liikmetele tasu ja nii ei saa ka Sinu ettepaneku alsuel valla põhimäärust muuta.

  2. Kindlasti esitab Priit ülevaate ELVESOst IRL liikmetele, kuid olulisem on selle ülevaate esitamine volikogule. Olen selles vallavanemaga ja ELVESO juhatajaga juba kokku leppinud ja see ülevaade esitatakse volikogu liikmetele pärast seda, kui on toimunud siseaudit ja koostatud asjakohane raport. Siis on millest ülevaadet anda ja mida arutada.

  ReplyDelete
 2. Agu, pikk jutt ja mitte ühtegi sõna rikutud koalitsioonikokkuleppest. Kahju.

  ReplyDelete
 3. Jüri, IRL ja RE koalitsioonilepe on töötanud kenasti. Ei näe hetkel vajadust vaidlsutada vallavalitsuses tehtud otsust nõukogu liikmete töötasu kohta.
  Oleme kioalitsioonilepet hästi ellu viinud ja koalitsiooni töös hoidnud. Oleme juba praegu teinud rohkem, kui sai leppesse kirja sai ja üks aasta veel ees.
  Praegu on kõige olulisem jälgida, et ELVESO nõukogu rakendaks ELVESO tänapäevase juhtimise ja toimimise.

  ReplyDelete
 4. Oma foorumis teemas "Muudatused vee-ettevõttes ehk sõbrad riius" asus siin olevas teemas 14.04 kaasa rääkima ka Raivo Uukkivi. Ikka nii, et sildistab kellegi demagoogiks, kuigi hiilgab just ise demagoogiaga. Antud juhul oma kommentaari minu kommentaarist vaid endale sobivaid lauseid noppides.
  Täielikult jääb talle mõistetamatuks, et ühe nimekrija volikogu liikmed võivad omavahel ka valla oluliste teemade üle arutada ja seejuures ka erinevatel seisukohtadel olla. Muidugi - tema võimul olles ei tohtinud keegi temast erinevat seisukohta omada, rääkiamta selle avalikult esitamisest.
  IRL inimesed aga arutavad vabalt omavahel ja vajadusel vaidlevadki.

  Jah, mul on ELVESO kohta teada rohkem fakte, kui olen seni avalikuks teinud. Kuna on käivitatud siseauditi läbiviimine, siis leidsin, et on ennatlik paljude konkreetsete faktide avalikuks tegemine.
  Siiski saan öelda, et senine nõukogu esimees allkirjastas dokumente, mille sisu osas puudus nõukogu otsus või käsitles mitmeid küsimusi nõukogu koosolekul sedavõrd üldisena, et see võimaldas juhatuse liikmel teha ELVESOle kahjulikke tehinguid kellegi isiklikes huvides.
  Juhatuse liikme osas olen maininud oma kommentaaris, et ta ei suutnud korraldada ELVESO juhtimist ning tegeles ebamõistlike väljast sisseostetavte teenuste abil ELVESO töö korraldamisega ning et ELVESOS puudus täielikult finantsjuhtimine. Nüüd võin lisada ka, et ELVESO juht kasutas ära nõukogu nõrkust ja tegeles omvaoliliselt ELVESO vara võõrandamisega tehes sellega ELVESOle kahju.
  Kõik see on Raivole teada. Raivo teab hästi ka asjaolu, mille eest ta Priit Põldmäed nahutab, kuigi jätab siin ise fakti toomata. Ta ei saa seda teha, sest faktiks on, et ELVESO on maksnud kinni Priit Põldmäe osalemsie ärikoolitusel. See on seaduslik ja samamoodi on ELVESO tasunud ka nõukogu endise esimehe koolituse eest. Nii püüab Raivo vaid vihjeid külvates näidata, et toimunud on tohutu finantsafäär.
  Muidugi - Raivo peabki praegu selliseid üllitisi ilmutama, sest endised nõukogu liikmed on tema erakonnaga ühinenud ning endine ELVESO juhtataja käib tema juures konsultatsioonil (ka ühinenud?), kuidas enda keedetud jamast võimalikult puhtalt välja tulla.

  ReplyDelete
 5. teema jätkuks - mõjuvõimuga kauplemine toimub ka siis, kui erakonnad avalikke organisatsioone juhtides omavahelisi diile teevad

  ReplyDelete
 6. Jüri, ei ole aru saada, kuidas Sinu toodud viide seostub ELVESO nõukogu teemaga. Eriti, kui võtta aluseks Jüri Saare artiklis toodud näited.
  Ka vallavalitsus on avalik asutus. Selle juhtimine ongi vaid erakondade kokkuleppe (Sinu sõnastuses - diilide) tulemus. Õiguse nendeks kokkulepeteks saavad erakonnad valimistel. Sama ka vallale kuuluva ettevõttega ELVESO.

  ReplyDelete
 7. Küsimus on selles, mida erakonnad teevad valimistel saadud õigusega. Kas saavutavad lubatud eesmärke või midagi muud. Ma ei leidnud 2009.a. lubaduste seas midagi mis nõuaks erakonna jõulisemat sekkumist Elveso juhtimisse.

  ReplyDelete
 8. Jüri, Sa oled vist formalist. ELVESO nõukogu mehitamine ongi valimistel saadud õiguse realiseerimine. Seda ei olegi vaja ei valimislubadustesse kirja panna. ELVESO osas on olulise tähtsusega, kas jätta see valla omandisse või erastada. Tevikuna või ositi. Koalitsioonileppes leppisime kokku, et jääb valla omandisse. Järgmiste valimiste eel on sellele jälle vaja mõelda. Riik võttis ELVESO hinnakujundamise enda kätte ja nüüd ei ole vallal enam eriti võimalusi selles kaasa rääkida. Kui aga erastada, siis on väga keeruline kalkuleerida müügihinda. See on ilmselt väga keerukas protsess. Kui aga vallavalitsus ei saa ELVESO majandamisel eriti kaasa rääkida, siis pole ka mõtet seda firmat omanikuna omada. Piisavalt mõtlemist, kuidas jätkata. Pole aga võimatu, et riik teeb veel mingid otsused ja muudab sellega jälle olukorda. Ka sellele peab mõtlema.

  ReplyDelete