Wednesday, 10 August 2011

9. augusti vallavolikogu istungist

IRL Rae blogi on muutunud väga loetavaks infokanaliks. Sellest lähtuvalt püüan hakata regulaarselt edastama ülevaateid vallavolikogu istungitest.

Volikogu menetlusse võetud eelnõud (tavaliselt vähemalt 2 nädalat enne istungit) avalikustame aadressil www.volis.ee. Seal tuleb valida vasakust menüüst Harjumaa -> Rae vald ja siis ülamenüüst Istung.

Eilsest vallavolikogu istungist

Vastavalt valla uuendatud põhimäärusele toimus eile esimest korda volikogus valla eelarve täitmise ärakuulamine. Volikogu liikmetele esitas vallavalitsuse rahandusameti juhataja Tiit Keerma ülevaate eelarve tulude laekumistest ja tehtud kuludest ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Sellega tagatakse volikogu liikmetele võimalus saada regulaarselt teavet valla eelarve täitmisest, vajadusel ka probleemidest. 2011.a. 7 kuu seisuga on valla tulud laekunud hästi, pisut prognoositust enamgi ning kulude osas on vallavalitsus tegutsenud kooskõlas eelarvega, isegi teatud kulude osas ökonoomsemalt majandades.

Edaspidi töötab vallavalitsus välja volikogu liikmetele esitatava eelarve täitmise vormi ja ootab selleks ka volikogu liikmete ettepanekuid. Volikogu võttis eelarve täitmise informatsiooni teadmiseks.

Järgnevalt olid päevakorras mitmed katastriüksuste jagamised ja sihtotstarbe muutmised, maa munitsipaalomandisse taotlemised või senistes otsustes vajalike muudatuste tegemised, detailplaneeringute algatamised, Jüri aleviku Sookase tee kinnistute piirkonna detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsustamine, vallale kuuluvatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine AS ELVESO kasuks.

Need ülalnimetatud otsused ei põhjustanud vaidlusi ja võeti vastu üksmeeles.

Oluliseks päevakorrapunktiks oli Rae valla avalikult kasutatavate teede nimekirja määramine. Selle abil korrastati valla avalikult kasutatavate teede nimekiri. Lisati mitmeid uusi teid, ennekõike uusasumites, kuid võeti senisest nimekirjast välja ka hulk teid, mida tegelikult avalikult ei kasutata (näiteks poldrite teed, mille ääres ei ole ühtegi majapidamist).

Selle otsuse arutamisel tekitasid elevust mitme volikogu liikme küsimused teede talihoolduse korraldamisest. Vallavalitsus on teavitanud, et teede nimekirja kinnitamine on aluseks teede hooldamise uuele riigihankele, mis hakkab toimima 2012. aastast. Riigihankele lisatakse lumetõrje tegemiseks ka mõned üldkasutatavad erateed. See teema saab olema volikogu päevakorras septembris ning tekitas istungil elevust enneaegselt.

Volikogu otsustas muuta vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu tagasi 3-liikmeliseks. Põhjuseks, et seni ei ole volikogu koalitsioon ja opositsioon leidnud pooltele vastuvõetavat lahendust komisjoni esimehe ega ka liikmete osas. Jätkan selles osas konsultatsioone lootuses leida pooltele sobivaid lahendusi. Erineva arusaamise põhjuseks on volikogu liikmete erinev arusaamine volikogu revisjonikomisjoni olemsuest ja rollist. Revisjonikomisjon on ennekõike olla vallavalitsuse kontrollimehhanismiks erinevates valdkondades, mitte aga karistusüksuseks, angu mõned seda mõsitavad.

1 comment:

 1. Täiendavalt:
  Enne volikogu istungi algust vaba sõnavõtu ajal esitas Raekodaniku fraktsioon algatuse teha muudatused valla põhimääruses.
  See oli pisut lahtisest uksest sissemurdmine, sest hiljutisel põhimääruse arutamise ajal siin blogis sai juba teada antud, et selle aasta lõpus tehakse sõnastuse selguse huvides vajalikud valla põhimääruse muudatused ja kõrvaldatakse ka tekstis olevad apsakad. Oma ettepanekud lubas mulle ju esitada ka Marko Mitt, samuti oleks mõistlik saada tagasiside tema poolt õiguskantslerile seisukoha kujundamiseks esitatu kohta. On mõistlik eelnevalt saada kokku ka need ettepanekud ja siis kõiki ettepanekuid koos arutada.
  Esitatud eelnõu algatuse sisu on aga konstruktiivne ja see läheb kindlasti volikogu menetlusse.
  Juba praegu on esitatud ka mõned ettepanekud koalitsiooni ja vallavalitsuse poolt ning usutavasti suudame mõne kuuga vajalikud kohendused valla põhimääruses teha. Volikogu asjalikku tööd ei takista ka põhimääruse praegune redaktsioon.

  Lisaks esitas Raivo Uukkivi talle omaselt võitleva opositsionäärina paljusõnaliselt ja minu mõtteid vabalt interpreteerides ettepaneku hakata edaspidi volikogu istungeid korraldama hommikusel ajal. Seni on Rae vallas traditsiooniliselt toimunud volikogu istungid reeglina kuu teisel teisipäeval algusega kell 17.30.
  Arutan vallavalitsuse ja koalitsiooni liikmetega sedagi ettepanekut ning kujundame seisukoha, millest anname volikogu liikmetele teada.

  Igal juhul oleme saavutanud avalikkuse suure tähelepanu valla põhimäärusele ja volikogu tööle ning see on väga hea saavutus.

  ReplyDelete