Thursday, 1 September 2011

13. septembri 2011 volikogu istung

Järgmine volikogu istung on kavandatud 13.09. algusega kell 17.30 vallamaja saalis.
Esialgne päevakord:
 1. Rae Vallavolikogu 19. juuni 2007 otsuse nr 278 „Kitsenduste kehtestamine alkoholimüügi korraldamisel” kehtetuks tunnistamine
 2. Ameerika maaüksusest 4,25 ha suuruse maatüki võõrandamine avalikul enampakkumisel
 3. Ehitise Vana-Aaviku kanalisatsioonitorustiku välisvõrk peremehetuse tuvastamine
 4. Rae valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord
 5. Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määrusega nr 56 kinnitatud Rae valla põhimääruse muutmine
 6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Eelnõud www.volis.ee

5 comments:

 1. Istungil toimunust
  Vallavolikogu kasutab aasta algusest oma töös siseministeeriumi poolt tellitud e-valitsemise tarkvaralahendust (vt www.volis.ee). See omab potentsiaali, kuid töökindlus vajab olulist parandamist. On selge, et neid parandustöid saab teha tuginedes praktilisele kogemusele. Rae vallavolikogu on endale võtnud selle rolli – anda tarkvara tegijatele tagasisidet. See muudab mõnikord volikogu istungi kohmakaks, kuid poole aasta jooksul on tarkvara juba oluliselt paranenud. Paranenud on ka volikogu liikmete oskus selles portaalis navigeerimsel. Igal juhul on paranenud volikogu eelnõude ja esialgse protokolli avalikustamine.
  Volikogu istungi alguses kasutas Raivo Uukkivi oma õigust ja andis järjekordselt üle mitmed arupärimised.
  Eelmisel volikogu istungil esitas Raivo ka ettepaneku muuta volikogu istungi toimumise aega. Informeerisin volikogu, et arutasin seda ettepanekut koalitsiooniga ja pidasime otstarbekaks jätkata vallavolikogu istungite läbiviimise senist traditsioonilist aega.
  6.09 jõudis Raivo Uukkivi kasutada veel ühte võtet ja esitas volikogule vaide Rae Vallavolikogu otsuse nr 252„ Jüri alevikus Võsa tn 26a, Jüripõllu, Jürimetsa ja Võsa tn 15a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamise kohta.
  Vajas seegi vastamist ja volikogu liikmete informeerimist. Ilmselt suures vallavolikogule esitatavate kirjade tuhinas ei suuda Raivo enam jälgida nende vastavust seadustele. Ja eks eesmärgiks ongi pigem aina uute vastamist vajavate kirjade tootmine, kui nende asjakohasus. Antud vaide osas sai esitajale selgitatud, et Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 71 lg 1 kohaselt on vaide esitamiseks õigustatud vaid isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Esitatud vaidest ei ilmnenud, kas ja kuidas on vaidlustatud otsus maa valla omandisse taotlemisel rikkunud Raivo Uukkivi õigusi või piiranud vabadusi. Vaiet ei saanud seetõttu volikogu menetlusse võtta ning vaie tuli HMS § 79 lg 1 p 1 alusel esitajale tagastada.
  Seejärel sai volikogu asuda kavandatud.

  ReplyDelete
 2. 13.09 volikogu istungi päevakorrapunktidest.

  1. Peatada Rae vallas alkohoolsete jookide (sealhulgas õlle etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedeliku etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi) jaemüügi õigus 02. juulist 2007 igal päeval kella 22:00-st kuni järgmise päeva kella 08:00-ni kõikides müügikohtades.
  Käesolevaks ajaks on alkoholimüügi piirangud reguleeritud alkoholiseaduse kaudu ning volikogu otsus tühistas dubleeriva õigusakti.

  2. Võõrandada avalikul enampakkumisel Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr 8630902 alla kantud Rae vallas Kurna külas asuva Ameerika maaüksusest (katastritunnus 65301:001:3023, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurus 103,15 ha) 4,25 ha suurune maatükk vastavalt lisas toodud plaanile. Volikogu majanduskomisjoni ettepanekul suurendati pakkumise alghinda 12 m2-ni.

  3. Vana-Aaviku külas asuva kanalisatsioonitorustike välisvõrkude peremehetus. Volikogu võttis vastu otsuse Vana-Aaviku kanalisatsioonitorustike peremehetuse tuvastamise kohta, mis avab võimalused Vana-Aaviku piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ühendamiseks Jüri aleviku torustikega ning biotiigi likvideerimiseks. Volikogus tekkis arutelu aga peremehetuks tunnistamisele järgnevate sammude üle – kas ja kuidas on võimalik neid trasse rekonstrueerida. Vallavalitsus andis ka neile küsimustele vastused.

  4. Volikogu võttis vastu määruse „Rae valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“. See korrastab lumetõrje avaliku teenuse osutamise vallas. Vastavalt määrusele tuleb igal eratee omanikul esitada vallavalitsusele asjakohane taotlus igal aastal 1. novembriks. Loodan väga, et külavanemate vahendusel jõuab see määrus iga valalelanikuni.

  5. Volikogu arutas esimesel lugemisel valla põhimääruse muutmise eelnõu. Kevadel vastuvõetud valla põhimäärus on töötanud hästi. Arusaamatusi on tekkinud ennekõike mõne sätte mitmetimõistetavusel. Juhtivkomisjoni ettepanekul anti täiendavate ettepanekute tegemiseks aega kuni 15. oktoobrini. Pikk ettepanekute esitamise aeg on vajalik, kuna nii on kõigil võimalik esitada paremaid sõnastusi neile arusaamatute sätete kohta.

  6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamisest. 2011.a. on volikogu revisjonikomisjoni sisulise töö asemel keskendunud pigem kemplemisele revisjonikomisjoni liikmelisuse ja teiste formaalsetele probleemidele. Nii jätkus see ka volikogu istungil. Selle asemel, et kinnitada tööplaan, esitati sellele tohutu hulk ettepanekuid, komisjoni liige Indrek Uuemaa vaidlustas ise tööplaani ning otsustamine lükkus järgmisele volikogu istungile. Sisuliseks tööks jääb nii veel aega vähem. Paistab, et opositsiooni eesmärk ongi hoida revisjonikomisjon tegevusetuna selmet kinnitada tööplaan ja oodata töö tulemusi.

  ReplyDelete
 3. paneks need punktid-otsused Ülejõe lehele, veidi korrigeeritud kujul, lihtsalt eelnõu-otsus.
  Ega keegi vastu ei ole ?

  ReplyDelete
 4. Sass, see oleks tänuväärne tegevus vallaelanike teavitamisel.

  ReplyDelete
 5. Umbusaldamise mittealgatamisest volikogu istungil

  Vallavanema täiskasvanud poeg sai hakkama inetu ja vääritu teoga. Muidugi andis see ajendi nimetutele opositsioonitegelastele nõudmaks umbusaldamist.

  Olin sel ajal Eestist ära puhkusel ning juhtunu järel helistas Veigo Gutmann mulle kohe ning arutasime pikalt tagasiastumise vajaduse üle. Veigo oli sel hetkel pigem meelestatud tagasi astuma. Hiljem toimusid veel mitmed arutelud koalitsioonipoliitikutega. Jõuti seisukohale, et täiskasvanud poja vääritu tegu ei eelda tingimata vallavanema tagasi astumist.
  Veigo Gutmann avaldas vabanduse.

  Vallavõimu umbusaldamisega ei tohi mängida. Kuna ka opositsioon käitus mõistlikult ega pidanud vajalikuks vallavanema umbusaldamist ega teemat volikogu istungil üldse käsitleda, siis seda seal olla ei saanudki.

  Muidugi proovib opositsioon survestada koalitsioonipartnerit avaldama umbusaldust vallavanemale, et nii ise koalitsiooni asuda.
  Vallas oli periood, kus umbusaldamisi lendas vasakult ja paremalt. Võimu vahetati mitu korda aastas ikka vaid selle nimel, et saada võimu juurde. Need ei olnud valla arengule head ajad.

  IRL kui valla arengusse vastutustundega suhtuv koalitsioonipartner selliste provokatsioonidega kaasa ei lähe ning peab oluliseks valla stabiilset arengut. Seda enam, et opositsioon ei ole poolteise aasta jooksul ilmutanud konstruktiivsust ning tal on kalduvus kuulutada ennast kohe „juhiks“, kuigi koalitsioon peaks koosnema võrdsetest partneritest. Praegune koalitsioon seda on.

  ReplyDelete