Thursday, 17 March 2011

Avalik poliitiline diskussioon

Diskussiooni algataja: Marko Mitt.

Marko saatis huvitava hinangu valla poliitiliste suhtluskanalite kohta. Kutsume teid oma mõtteid avaldama.Tere!

Olen viimase paari nädala jooksul üritanud (eelkõige enda jaoks) luua objektiivset seisukohta valla poliitika kohta. Põhjuseks miks nii üldiselt vallaelule läheneda soovin, on saada aru, kes oma positsiooni avalikkusele presenteeritud vaadetele vastavalt suudab/oskab parimal moodusel rakendada. Lihtsustatult öeldes on hüpoteesiks: kas tehakse seda mida räägiti/räägitakse(?). Seejuures on eesmärgiks anda hinnang kui erapooletu kõrvalseisjast elanik, kel ei ole eelarvamusi erakondlike kuuluvuste, koalitsiooni/opositsiooni ega ka personaalselt ühegi KOV poliitiku kohta.

Selle nn uurimuse tulemusel olen suutnud kaardistada kolm poliitilise alatooniga aktiivsemat veebipõhist infovahetuskeskkonda. Üks on käesolev ja teine nn opositsioonimeelsem foorum ning kolmas Raivo Uukivi koduleht. Olles need infokeskkonnad läbi töötanud, saan teha järgnevad järeldused.

… jätkub kommentaaris …

7 comments:

 1. … Marko artikli jätk ...

  Esimesena käesolev veebileht. Üldine hinnang ideele on hea. IRL-i valla poliitikute kohta on välja toodud esmatähtsat informatsiooni. Miinuseks pean aga CV-de puudumist. Poliitiku töökeskkonna lahutamatuks osaks on avalikkus ja läbipaistvus. Sellest tulenevalt on elanikel vajadus anda hinnang KOV poliitikutele ka nende varasemate saavutuste kohta. Seda enam, kui valda tekib nii uusi elanikke (kes vastavat infot vajavad) kui ka uusi poliitikuid (kellelt vastavat infot oodatakse).

  Blogis sisalduvale diskussioonile teeksin järgnevad tähelepanekud. Minu jaoks enim huvipakkuvaks on just erinevate otsusteni jõudmise protsess nii eelnõude koostamisel komisjonides kui ka vastuvõtmisel volikogus. Postituste tegemine on jäänud enamikul poliitikutel äärmiselt väheseks. Märgatavalt rohkem on poliitilist diskussiooni avalikkuse ees avanud Ago Laius. Sellest tulenevalt (lähtuvalt eeltoodud kriteeriumist) saan anda sisulise hinnangu vaid Ago Laiuse postitustele. Neis esinevad peamiselt väited, et: (1) eelmine valitsus on teinud raskeid juhtimisvigu; (2) nende põhjustajateks on endine vallavanem Raivo Uukkivi, keda sisuliselt peetakse aristokraadiks; (3) lisaks segab/takistab ta opositsioonis olles liigse emotsioonaalsuse tõttu volikogu tööd (mis seega pärsib justkui valla arengut); (4) praegune koalitsioon on suutnud vaatamata eelmise valitsuse “pärandile” ja raskele majanduslikule olukorrale hästi hakkama saada. Kokkuvõttes hindan Ago Laiuse argumenteerimisoskust poliitikule omaselt heaks.

  Teisena nn opositsioonimeelne foorum (raekodanik.ee). Teemade ring on n-ö seinast-seina. Samas on üsna palju poliitilise alatooniga teemapüstitusi ja sõnavõtte. Teadaolevalt on seal enamiku sõnavõtjate poolehoid opositsioonile. Tegemist on avaliku foorumiga, kus saab osaleda ka ilma registreerimata. Selle tulemusel võib seal kohata tihtipeale ka ebaselgeid avaldusi. Tõenäoliselt suurim teemade algataja ja ka vastaja on Raivo Uukkivi. Tema väited on seal põhimõtteliselt vastandiks eelnevas lõigus toodud punktidele. Samuti hindan ka Raivo Uukivi argumenteerimisoskust poliitikule omaselt heaks.
  Kolmandana Raivo Uukivi koduleht. Artiklid on enamjaolt koostatud põhjalikult, sisse on toodud fakte, argumentatsioon on veenev. Seal käsitletud teemad leiavad üldjuhul kajastust ka foorumis (artiklid on esitatud lingina).

  ReplyDelete
 2. … Marko artikli jätk ...


  Siinkohal jõuan ka käesoleva artikli oluliseima seisukohani. Nimelt, kui võrrelda koalitsioonipoliitikute aktiivseimat avaliku diskussiooni pidajat Ago Laiust Raivo Uukiviga, saab väita, et (1) argumenteerimisoskus on neil mõlemal hea, see on hästi jälgitav, kuid (2) Raivo Uukivi on lugematuid kordi aktiivsem avalik suhtleja. Ta kajastab järjepidevalt päevakohaseid teemasid valla poliitika kohta. Nt 15.03.2011. a. volikogu istungi järgselt on ta teinud seal toimunust kokkuvõtte ja ka põhistatud analüüsi väidetavate protseduurireeglite rikkumise kohta. Kuna olin ka ise tol istungil kuulajaks, tõden, et istungi kokkuvõte oli (tema seisukohalt vaadatuna) esitatud objektiivsena. Seega vähemalt eeltoodud kogemuse põhjal, väidan, et avaliku poliitilise konstruktiivse diskussiooni võimalus on koalitsiooniliikmetel igati olemas. Seega ei nõustu ma väitega (see oli täiendav üldine järeldus Ago Laiuse artiklitest), et opositsiooniga avalikku diskussiooni laskumine võimendaks enamjaolt provokatsiooni, mille tagajärjeks on konstruktiivsuse puudumine.

  Eeltoodust juhindudes kutsun Rae valla poliitikuid pidama avalikku diskussiooni. Seejuures oponeerima nii Raivo Uukivile kui ka teistele poliitikutele. Seeläbi muutuks valla poliitika elanike jaoks oluliselt elulisemaks. Selle tulemuseks on konstruktiivne diskussioon, milles tekiks ka elanikkonnal oma arvamus ja tõenäoliselt oskaks rahvas siis rohkem ka kaasa rääkida. Praegu pakub koalitsioon küll lahkelt võimalust stiilis: “rahvas, tulge küsige kui midagi vaevab; siin on e-post, telefoninumber ja lepime kohtumise kokku”. See on küll väga tore aga tegelikult on lähenemine poliitilis-strateegiliselt pigem vale. Nimelt rahvas ei peaks siis sõna võtma kui tal isiklik vajadus tekib, vaid talle peab andma võimaluse olla pidevalt toimunuga kursis. Seeläbi on suurem tõenäosus, et rahvas teeb oma valikud valimispäeval poliitikute oskuste ja tegude järgi, mitte sugulussidemete või sõprussuhete põhjal (mis kahjuks KOV-is üsnagi tavapärane on). Viimati väidetut süvendab just avaliku diskussiooni puudumine, kuna neutraalsele kõrvalseisjale ei pruugi keegi objektiivse info puuduse tõttu sellisel kujul sümpatiseerida, et teda sõbrapoisile eelistada. Kokkuvõttes võib selliste valikute tegemine pikas perspektiivis mõjuda valla arengule pärssivalt.

  Konstruktiivset tagasisidet ootama jäädes.
  Marko Mitt

  ReplyDelete
 3. Eeltoodud artiklile lisaksin järgneva märkuse. Nimelt valmis sai see kirjutatud 17.03.2011 hommikuks. Sel põhjusel on siin viitamata Ago Laiuse viimasele artiklile.

  Marko Mitt

  ReplyDelete
 4. Jüri Kivit juhtis tähelepanu, et ma olen Laiuse eesnimega eksinud, selleks on Agu (mitte Ago). Seega vabandan eksimuse pärast.

  ReplyDelete
 5. Aitäh Markole selle väga vajaliku mõttevahetuse avamise eest! Loodan, et jõuame hea lahenduseni Rae vallas.

  Pean oluliseks, et kõik valla poliitikud oma mõtteid avaldaksid. Üksnes nii saame teada, mida nad mõtlevad ja prognoosida nende käitumist. Vaikimine peaks meid mõtlema panema, kas selliseid volikogu liikmeid oleks vaja valida. Enamasti on nad sel juhul ju manipuleeritavad.

  Ise püüan valla poliitika teemadel oma mõtteid avada IRL Rae ajaveebis http://sites.google.com/site/irlrae/irl-ajaveeb/agu-laius

  Selgituseks, et millalgi oli valla kodulehel ka foorum, mis kahjuks lõpetati, kuna seal ilmus palju mõtteid vallavalitsuse vastu. Kahjuks enamik neist mitte sisukad, vaid lahmivad ja solvavad. Oli ka sisukaid, aga need hajusid teiste hulgas.
  Seejärel sai asutatud MTÜ Raekodanik poolt raekodaniku foorum. Olin ka selle asutajate hulgas, aga kahjuks muutis Uukkivi selle oma poliitiliseks tööriistaks. Olen talle korduvalt teinud ettepaneku, et kirjutajad seal ennast enam-vähem identifitseeriksid (kas kirjutades oma täisnime või avaldades oma e-aadressi). Paraku ei pea Uukkivi seda vajalikuks - on isegi vastu. Tean ka selle põhjust - ka paljud nimetud saadetised on Uukkivi enda algatatud ja kirjutaja, kui temaga asja arutama hakata ei suudaks seletada, miks ta nii kirjutas.

  Rae Sõnumites on vallavalitsus andnud regulaarselt selgitusi olulisemate tehtud otsuste ja nende tagamaade kohta. Ise käin seda igakuiselt tegemas külavanemate infopäeval lootuses, et nemad selgitavad tehtut külaelanikele.
  Olen alati valmis tulema igale üritusele, kui soovitakse saada täiendavaid selgitusi tehtud otsuste kohta.

  Niisiis - vallas ei ole tekkinud ühtset valla poliitika-alast dialoogivälja. Olen valmis töötama koos igaühega, kes soovib sellist välja luua. Tingimusel, et seal ei oleks võimalik anonüümne lahmimine, vaid toimuks asjalik mõttevahetus. Selle lootusega käivitasime ka antud blogi.

  ReplyDelete
 6. Tänan vastamast!

  Pean väga lugu Sinu vastuse teises lõigus toodud seisukohtadest. Tsiteerides Carl Robert Jakobsoni: „Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus“. Igasugune arvamusavaldus sünnib mõtete konstrueerimise tulemusena, mille aluseks on mõistus. Seega avalik sõnavõtt annab aimu inimese mõtlemisvõimest ehk vaimsest võimekusest, mille kõrge tase on poliitiku puhul esmatähtis. Kui aga vastava hinnangu andmiseks vajaminevat teavet ehk avalikku mõttearendust on vähe, ei ole võimalik anda objektiivset hinnangut konkreetse poliitiku sobivuse kohta oma ametipostil. Seda enam jääb valija seisukohalt müsteeriumiks, kas valitu on ikka parim või eelistaks uue võimaluse korral kedagi võimekamat.

  Sinu ajaveebiga olen hästi kursis. Soovitan julgelt seda head ideed jätkata. Ideaalis võiksid sõna võtta tihedamalt. Olen täiesti veendunud, et taoline käitumisviis on hea poliitiku igapäevatöö osaks.

  Raekodaniku foorum on samuti hea ettevõtmine. Olen aru saanud, et tegemist on üsna populaarse mõttevahetuskeskkonnaga. Sellest saab järeldada, et poliitilise alatooniga avaliku diskussiooni nõudlus on vallas igati olemas. See, et seal aeg-ajalt ennast keegi veidi segaselt välja elab on paratamatus. Sellegipoolest jääb poliitiku ülesandeks säilitada konstruktiivsus. Raivo Uukkivi võimalike pseudonüümide osas adekvaatne info tegelikult puudub. See on tõendamata oletus, mida võib kõigi poliitikute kohta väita.

  Rae sõnumid kajastavad halduspoliitika elluviimist vallavalitsuse poolt. Seega ei ole võimalik anda selle järgi hinnangut opositsiooni esindavatele poliitikutele. Samuti on raske hinnata vaid halduspoliitika põhjal koalitsiooniliikmete tegelikku võimekust, kuna neil on kasutada ressursse, mida opositsioonil ei ole. Seega jõuan oma argumentatsiooniga jälle oma peamise avalduseni. Poliitikute tegeliku võimekuse ja objektiivsuse hindamiseks on vaja võrdlusmomenti, mille parimaks väljendajaks on avalik diskussioon.

  Objektiivse arusaama loomiseks piisab ka kõnealloleva kahe keskkonna olemasolust. Muidugi tervitatav oleks, kui loodaks valla elu, olu ja poliitikat kajastav ühtne dialoogiväli.

  Lisaks küsiksin täiendavalt varasemate saavutuste esitlemise kohta. Sinu ja Jüri Kiviti poliitikukarjääri eelne teave on kättesaadav, kuid kas nt CV-d või elulookirjeldust on võimalik ka teiste erakonnaliikmete kohta lugeda?

  ReplyDelete
 7. Päris huvitav artikkel kommentaaridest .
  http://memokraat.ee/2011/03/illusioon-rahva-tahtest-ja-sonavabadusest/

  Üks lõik kohe - Hiljuti kirjutas Guardian arvutiprogrammidest, mida kasutavad suuremad ettevõtted ning isegi USA valitsus selleks, et luua muljet rahva toetusest. Selline programm võib teile luua automaatselt 10 erinevat karakterit, koos emailiaadresside ja muuga ning tekitada mulje, et kõik need avaldavad oma arvamust erinevate IP aadresside alt.

  Nii see käib :)

  ReplyDelete