Saturday, 14 January 2012

17. jaanuari volikogu istung


Järgmine Rae Vallavolikogu istung toimub 17. jaanuaril algsuega kell 17.30 vallamaja saalis.
Päevakorras:
1.    Uuesalu küla moodustamisest
2.    Rae vallas Peetri külas reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuse tuvastamine
3.    Tuulevälja külas asuva Iirise katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
4.    Margiti maaüksuse võõrandamine avalikul enampakkumisel
5.    Väljaku tn 5 maaüksuse võõrandamine avalikul enampakkumisel
6.    Rukki tee maaüksuste ja Liivatee maaüksuse 57707 m² suuruse maatüki võõrandamine avalikul enampakkumisel
7.    Kurna tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule planeeritud teede ühendamise detailplaneeringu kehtestamine
8.    Rae valla Jüri aleviku Võsa tänava lasteaia ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
9.    Rae valla Lehmja küla Vaikepi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
10. Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine
11. Rae Vallavolikogu 08. veebruari 2011 määruse nr 50 „Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele sihtotstarbelise investeeringutoetuse maksmise kord“ muutmine
 Oluline on valla heakorraeeskirjade kinnitamine. Eeslnõu läheb teisele lugemsiele ja kõik ettepanekud ja parandused on teretulnud.
MTÜ-del tasuks teha ettepanekudi aj parandusi punkt 11 eelnõu kohta, et muuta taotlemine lihtsamaks.

Eelnõud asuvad VOLISes
https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid

2 comments:

 1. No ja miks tahetakse tühistada § 2 p10?
  10) korteriühistute ja külaosade avalikuks kasutamiseks mõeldud mänguväljakute ja puhkealade rajamine.

  Leian, et vastupidi peaks muutma seda punkti "korteriühistute ja külaosade avalikuks kasutamiseks mõeldud taristu rajamine"

  Ei ole õige, kui MTÜ poolt rajatav ujumiskoht saab toetuse, aga MTÜ poolt ehitatav avaliku kasutusega sild seda ei saa.

  ReplyDelete
 2. Istungil toimus elav arutelu mitmete päevakorras olnud küsimuste üle. Mõningaid neist on ka avalikult arutatud valla elanike erinevates meediumites.

  Uuesalu piirkonna elanikud pöördusid vallavolikogu poole ettepanekuga moodustada elamupiirkonna põhiselt uus asustusüksus – Uuesalu küla. Volikogu esimehena pidasin vajalikuks, et sellele ettepanekule antavat vastust arutaks volikogu. Volikogu vastuse eelnõu ei vaidlustanud ükski volikogu liige, küll aga toimus mõttevahetus kes ja kuidas oleks pidanud elanike ettepanekule vastama. Formaalselt lähenedes oleks võinud vastata ka üksnes volikogu esimees, kuid avalduse olulisust arvestades pidasin õigeks volikogus läbiarutatud vastust. Mittetavapärane päevakorrapunkt tõi kaasa elava mõttevahetuse.

  Samamoodi toimus mõttevahetus ka Peetri alevikus reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuse tuvastamisel. Sisulisi vastuväiteid ei olnud, küll aga jällegi toimus arutelu, kuidas seda probleemi protseduuriliselt lahendada.

  Iirise katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ei tekitanud vaidlusi.

  Margiti maaüksuse võõrandamise otsus tekitas teatud elevust, kuid põhimõtteliselt oldi üksmeelel võõrandamise toetamisel. Oponent seda teemat avalikult käsitledes jätab millegipärast mainimata, et maaüksusel asub pooleliolev maja.

  Väljaku tn 5 maaüksuse võõrandamise otsuse eelnõu võeti vastu üksmeeles, kuigi arutati kuivõrd vajalik oleks vallavalitsusel siiski ehitada sellele maaüksusele valla sotsiaalmaja.

  Põhjalik arutelu toimus Rukki tee maaüksuste ja Liivatee maaüksuse mõttelise osa võõrandamise otsuse eelnõu osas. Maaüksused asuvad Tartu maantee ääres Tallinna poole sõites vasakut kätt asuva bensiinijaama taga. See on valla perspektiivne arenduspiirkond, mille arendamisega soovib vallavalitsus alustada. Seal puudub igasugune väljaarendatud taristu. Arutelu keskendus ruutmeetri alghinnale. Vallavalitsuse eeltöö tulemusel pakuti alghinnaks 6 eurot m2, majanduskomisjon soovis häälteenamusega kehtestada selleks 8 eurot m2. Põhjalik mõttevahetus ja hääletamine andis tulemuseks 6 eurot m2 kusjuures võeti arvesse ka võõrandamise tingimustes sisalduvaid kohustusi võimalikule arendajale. Lähtuti sellest, et vajame seal esimest arendajat, kelle järel tuleb piirkonda ka uusi arendajaid ning siis on võimalik maaüksusi müüa juba oluliselt kõrgema m2 hinnaga. Kui maa on seal atraktiivne, nagu opositsioon püüdis väita, siis usutavasti tuleb sellele maale palju pakkujaid ja müügihind tõuseb. Kõige halvem oleks, kui kõrge alghinna tõttu ei tule ühtegi arendajat pakkumist tegema. Ja muidugi kasutasid mõned opositsiooni liikmed ka võimalust püüda otsuse vastuvõtmist takistada viidates teatud protseduurilistele küsimustele. Seadustest on võimalik välja lugeda mitmeid lahendusi. Volikogu eelistas kiiret edasiliikumist selle arenduse käivitamisel.

  Kurna piirkonna detailplaneeringu kehtestamine toimus üksmeeles. Samuti ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamiste otsuste vastuvõtmine.

  Päevakorras olnud heakorra eeskirjade kinnitamise ning mittetulundusühenduste sihtotstarbelise investeeringuteotuste korra eelnõud suunati järgmisele lugemisele ja nende kohta ootab volikogu parandus- ja täiendusettepanekuid vastavalt 27. ja 25. jaanuariks.

  ReplyDelete