Sunday, 8 July 2012

ELVESO siseauditi aruande tutvustamisest volikogu istungil

Vastavalt teadaolevale, et ELVESO nõukogu on otsustanud tellida ELVESO juhtimise alase siseauditi aruande ning lubadusele, et kui aruanne valmib, tutvustatakse seda volikogu istungil, kutsusin 10. juuliks kokku istungi ühe päevakorrapunktiga: „AS ELVESO siseauditi aruande tulemuste tutvustamine“. Tulemusi tutvustama kutsusin auditi aruande koostaja esindaja.
Volikogu istungil arutamine tähendab, et volikogu liikmed saavad aruande tutvustajale esitada ka küsimusi ning saada neile vastuseid.
See on esile kutsunud mõnede opositsiooni liikmete järjekordse lahmiva süüdistuste laviini.

Selgituseks:
Raivo Uukkivi soovile saata volikogu liikmetele siseauditi aruanne vastasin (erinevalt Raivo Uukkivist ma ei avalda ei tema ega ka teiste volikogu liikmete kirju mulle, vaid üksnes minu vastused neile kirjadele):

Tere, head volikogu liikmed,

Sooviga enne istungit auditi aruandega tutvuda olen arvestatud.

Vastavalt AS ELVESO siseauditi tellimise lepingule on aruanne konfidentsiaalne ning aruande kasutamine on piiratud ja see ole ette nähtud levitamiseks kolmandatele osapooltele.
Sellest lähtuvalt ei saada ma aruannet praegu volikogu liikmetele tutvumiseks. Aruandega saab tutvuda 10. juulil 2012.a. alates kell 16.30 volikogu istungite saalis arvuti abil, kuhu aruanne selleks ajaks laaditakse. Istungi ajal tutvustab aruannet ja vastab küsimustele selle koostaja esindaja. AS ELVESO nõukogu esimees tutvustab aruandes esitatud tähelepanekute osas kavandatud meetmeid.

Head,
Agu Laius


Sellele kirjale kahelt volikogu liikmelt saadud vastusele vastasin (jutumärkidega on eraldatud neis kirjades olnud hinnangud aruandele ilma, et volikogu liikmed oleksid aruannet lugenud):

Tere,

Vallavolikogu roll antud juhul on omada teavet vallale kuuluva äriühingu kohta. AS ELVESO tegutseb mitte avaliku halduse, vaid äriseadustiku alusel.

Läbiviidud auditi aruannet pean vajalikuks volikogule tutvustada rahuldamaks volikogu liikmete põhjendatud huvi.

Sisuliselt peavad tegelema auditi aruandes esitatuga ja seal olevate tähelepanekutega AS ELVESO nõukogu ja juhatus ning kavandama selle alusel oma järgnevad tegevused. See ei kuulu vallavolikogu kompetentsi.

Auditi aruanded teadupärast ei tegele „mingite otsuste õigustamisega“, vaid annavad sõltumatu hinnangu auditeeritava poolt tehtu kohta.

Volikogu liikmed peaksid enne auditi aruandega tutvumist ja selle volikogu istungil tutvustamist hoiduma hinnangutest, nagu „töö on kallutatud“, „fabritseerimise korral“, „jabur“, „arulage“ jmt. Just need ja mõnede volikogu liikmete varasemad analoogilised faktidel mittepõhinevad, lahmivad, avalikkust eksitavad hinnangud paljude küsimuste käsitlemisel ongi aluseks sellele, et otsustasin auditi aruande teha kättesaadavaks volikogu istungi päeval vahetult enne istungi algust.

Head,
Agu Laius

Veel kahe volikogu liikme saadud kirjale vastasin:

Tere,
 
Veel kord:

Antud auditi aruande puhul ei ole tegemist erikontrolliga audiitortegevuse seaduse mõistes. Vastavalt tellimuslepingule on tegemist siseauditiga, mille eesmärgiks on anda AS ELVESO juhtkonnale piiratud ulatuses ülevaade äriühingu juhtimisega seonduvatest asjaoludest ja teostatud tehingutest. Tehtud tähelepanekute ja antud soovituste eesmärgiks on tõhustada juhtimise korraldust ja sisekontrollisüsteemi. Vallavõimu tegutsemise avatust näitab volikogu istungil volikogu liikmete teavitamine aruandest. Ei juhtu midagi halba, kui volikogu liige saab aruandes olevatest tähelepanekutest ja soovitustest teada alles koostaja poolse esitluse kaudu.

Niisiis – palun volikogu liikmetel mitte ajast ette tormata ega hakata aruannet arutama kasutades termineid, mida üks volikogu liige hakkas enne istungit teadlikult valesti kasutama ning millele ehitas üles oma süüdistavad hinnangud. Ja mida teine volikogu liige oma kirjaga üle võimendas. Juba see, kuidas volikogu liige lisab adressaatide hulka inimeste aadresse, kes ei ole volikogu liikmed, vallavanem ega volikogu istungite sekretär (levitavad juba praegu ebakorrektset infot väljapoole volikogu liikmeid), näitab, et dokumenti ei soovitagi hoida vaid enda teada. Teised volikogu liikmed, selles probleemi nägemata, jätavad need aadressid kustutamata.

See tutvustamisele tulev aruanne ei ole avalikuks levitamiseks ka mitte pärast volikogu istungit! Avalikkus saab piisava teabe aruande kohta.

Mul ei ole alust kahelda kõigis volikogu liikmetes, aga mul ei ole ka õigust kellegi suhtes erandeid teha.

Head,
Agu Laius


Nagu arvata oligi, selgitused ja kokkulepped teatud volikogu liikmega ei ole võimalikud, kuna ikkagi asus käsitlema teemat enne istungit oma kanalis. See on veelkordseks põhjenduseks, et otsus aruannet tervikuna enne istungit mitte tutvustada oli vajalik ja õige.

Agu Laius
8. juulil 2012.a.

7 comments:

 1. Niisiis - jälle üks praeguse koalitsiooni tegevustest valla juhtimise korrastamisel - ELVESO juhtimise korrastamine - jõudis lõpule.
  Auditi aruande tulemustega saab tutvuda: http://www.rae.ee/files/Elveso_Siseauditi_tulemuste_kokkuvote_2012-07-10.pdf

  Kui meenutada, siis on neid korrastamisi palju olnud:
  VAHEKO likvideerimine - kaotati ebamajanduslik ning isiklikest ja erakondlikest huvidest lähtuvate finantsskeemide kasutamist võimaldav vallaasutus. Opositsioon oli vastu. Täna on mõttetu vallaasutsuse likvideerimisest tulenev tulemuslik töö kõigile näha.

  Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate palgasüsteemi korrastamine. Opositsioon oli vastu. Täna toimib vallavalitsuses juhtimisstruktuur, kus on vähem juhtimistasemeid, kõigil on olemas selged ametijuhendid. Töötasu on selgetel alustel ilma varasemalt rakendatud arvukate lisatasude maksmise võimalusteta.

  Valla põhimääruse korrastamine. Opositsioon oli vastu. Saavutati, et vallavolikogu täidab oluliselt paremini oma rolli vallapoliitikas. Suurenenud on volikogu komisjonide roll otsuste ettevalmistamisel. Otsuste vastuvõtmise protsess on avatud avalikuks aruteluks.

  Nüüd korrastati ELVESO juhtimine. Opositsioon oli vastu ja suutis tekitada koguni võimukriisi, kui ELVESO endised nõukogu liikmed ühinesid ettevõtte juhtimise korrastamise takistamiseks opositsiooniga. Läbiviidud audit tõi selgelt esile arvukad rikkumised ja ettevõttele majandusliku kahju tekitamise nii nõukogu kui ka juhatuse poolt. Asjad must-valgel kirjas, aga opositsioon ei ole rahul, et viidi läbi audit, kuigi alles kevadel nõudis just opositsioon konkreetset sõltumatut hinnangut ELVESO juhtimise kohta.

  Kõik need probleemid pärinevad käesoleva koalitsiooni eelnevast ajast. Eks sellest ka opositsiooni häälekas vastuseis neile korrastamistele.

  ReplyDelete
 2. Ah, jaa! Lisan ka siia lingi volikogus olnud auditi aruande tutvustava materjali kohta: http://www.rae.ee/files/Elveso_Siseauditi_tulemuste_kokkuvote_2012-07-10.pdf
  Märkamist väärib auditi koostajale esitatud eesmärk, mida vastustajad mitmetes kanalites püüavad ignoreerida.
  Audit andis väga konkreetsed soovitused ELVESO nõukogu ja juhatuse töö parandamiseks. Sellega tegeletakse. Formalistid püüavad viia arutelu aga ELVESO endise juhatuse liikme personaalküsimuseks. OK, võib ka seda, kuid siis tuleb arvestada, et nõue pöördub nõukogu esimehe vastu. Eks nad ise tea, kuidas vastutust jagavad.
  Tegelikult viis opositsioon teema juba talvel poliitiliseks, kui asus koos endise ELVESO juhatuse liikme ja endise nõukogu esimehega kavandama võimupööret vallas. Mõlemad asusid koostööle valla opositsiooniga ja sealt kaitset otsima. Nüüd püütakse oma nägu päästa, sest audit, mida just opositsioon taotles, andis üsna masendava pildi ELVESO senisest juhtimisest. Endised juhid aga on kenasti üle läinud opositsiooni ridadesse. Pole siis imestada, et võetakse ette isegi rahvusvahelise audiitorfirma Ernst & Young ründamine kallutatuses.

  ReplyDelete
 3. otselink:
  Elveso siseauditi kokkuvõte

  Ma arvan, et poleks olnud probleeme, kui tellitud audit oleks jäänud vaid Elveso käsutusse. Kuna aga pikka aega nii opositsioon, kui koalitsioon, sh repliikidena volikogu istungitel, kasutasid seda auditi üksteise ründamiseks, siis auditi esmane eesmärk "soovitused Elveso nõukogule" on muutunud poliitiliseks ärapanemiseks. Ka Elveso nõukogu liikmed jagasid karmi süüdistusi, mida peab nüüd kinnitama. Kui päris ausalt, siis osa süüdistustest ei ole piisavalt põhjendatud ja tõestatud. Siit ka opositsiooni süüdistused auditi kallutatusest.

  Nüüd kui vaidlus on jõudmas kohtusse, on paratamatu, et auditi tulemusi tõlgendatakse väga erinevalt.

  Minule jäi auditist arusaamatuks:

  1. Kes vastutab puuduliku Elveso põhikirja eest?

  2. Kas audiitor sai ikka kõik dokumendid?
  Nt pole väga usutav väide, et "juhatus ei ole perioodil 01.01.2011 kuni 29.02.2012 teinud nõukogule kordagi ülevaadet ühingu majanduslikust seisust. Samuti ei ole juhatus 2011. a jooksul informeerinud nõukogu käimasolevate projektide seisust ega kõikidest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest." Kuidas vald omanikuna lubas sellel juhtuda? Kas koosolekuid ei peetut ja finantsolukorda ei arutatud?

  3. Autode võõrandamine - kuidas saab juhatust süüdistada tehingutes, kus olid autode hindamisaktid?
  Süüdistused saab esitada hindajatele, kui nende aktid olid valed. Samas hindab audiitor majanduslikku kahju ja paneb kogu vastutuse juhatusele:
  "Juhatuse liikme poolt sõidukite võõrandamisel tekitatud majandusliku kahju on toodud alljärgnevas tabelis: ... KOKKU 11090,94"

  4. Projektlahendused oü-ga sõlmitud konsultatsioonide ja koolituste lepingud. Audiitor ei väida seda, et hanget ei ole korraldatud, vaid märgib, et hankedokumendid ei ole säilinud. Samas on varem märgitud et Elvesos ei olnud korda, millised tehingud väljuvad äriühingu igapäevasest majandustegevusest. Nende tehingute kindlakstegemine ja kooskõlastamine on sõltunud juhataja hinnangutest." Loomulikult, on tegemist rikkumisega, kuid selle rikkumise tagajärjel tekitatud kahju ei ole võimalik kuidagi tuvastada. Seega jääb arusaamatuks, kas on tegemist formaalsuse rikkumisega või suure majanduskahju tekitamisega. Minu arvates see teadmine on oluline võimaliku jägneva kohtuvaidluse jaoks.

  Põhjalik süvenemine nõuab aega, mida paraku ei ole. Kuid ka need näited annavad aluse vaidluseks, mis ei ole kahjuks edasiviivd.

  Ja viimane märkus. See on väga nõrk, kui apeleeritakse audiitori rahvusvahelisele tuntusele. Eriti arvestades kirjavigade hulka arundes. Õigem oleks avalikustada auditi tähelepanekute ja soovituste tabel ja käivitada konflikti poolte avalik diskussioon. Rahulikult ja asjatundlikult.

  Esimene samm - auditi täies mahus avalikustamine Elveso nõukogu poolt www.elveso.ee-s.
  Teine samm - süüdistatavate selgituste avalikustamine Elveso kodukal.
  Kolmas samm - kui kokkulepet ei saavuta, siis lahendada asi kohtus.

  Nõustun Marko Mitti arvamusega, et avalik diskussioon võimaldab vältida asja jõudmist kohtusse ja jõuda kompromissini. Sest olukord ei ole must-valge.

  Ei pretendeeri lõpptõele, see on minu isiklik avamus.

  ReplyDelete
 4. Jüri, "asja" andis kohtusse endine juhatuse liige juba vist enne auditi tellimist.
  Auditi aruandes on täiendavalt lisaks avalikustatud kokkuvõttele kirjas just need faktid, millel põhineb audiitori hinnang, kuid mis ei ole olnud vastavalt tellimusele eraldi auditerimise objektiks. Analüüsi eesmärgist lähtudes ei ole need igakülgselt läbi kalkuleeritud, mistõttu ei sobi võimaliku kahju tekitamise aluseks võtta. Minu hinangul on tekitatud kahju oluliselt suurem. Need faktid olete Sina ja Raivo teinud avalikuks ja nii mitte päris korrektselt käitunud. Nüüd ründate koalitsiooni ja ELVESO nõukogu jsut nende faktide pärast.
  Jüri, nagu isegi kirjutad, on süüdsitused auditi kallutatuses opositsiooni ärapanemine koalitsioonile. Mingit argumentatsiooni ei ole sel juhul vajagi.
  Olen mitmel korral kirjutanud, et sellel 5,5-tunnilisel koosoelkul esitasin mina küsimuse, et kaua suudab ELVESO tegutseda kehtiva VK hinnaga ja milline on vastav finatsprognoos. Seda vastust ma ei saanudki endiselt juhatuse liikmelt, külla aga siis, kui küsisin seda uuelt juhatuse liikmelt. Tollane nõukogu paraku sellsieid küsimusi ei esitanudki. (Küll aga sain pärast mitmelt nõukogu liikmelt teada, et enne seda koosolekut nad ei teadnud ELVESOst suurt midagi).
  Jüri, huvitav, kummal konflikti osapoolel Sina oled?
  Veel kord - ELVESO uuel juhatusel ei olnud plaani pöörduda kohtusse, oli soov kokku leppida ja korrastada ELVESO juhtimine. Kui nüüd soovitab opositsioon kellelgi kohtusse pöörduda, siis miks ka mitte. Saavad ka kahjud korvatud. Opositsiooni liidrile see sobib. Kogu aeg terav teema üleval ja kahjunõue esitatakse kellelegi teisele (endisele juahtuse liikmele ja endisele nõukogu esimehele).
  Jah, mitmete rikkumiste osas ei ole kalkuleeritav tekitatud majanduslik lahju ettevõttele, kuid kuna aktsepteerid, et need kõik olid rikkumised (ja paljud neist olid teada ka varasemalt vallavalitsusele), siis see on küllaldaseks aluseks nõukogu väljavahetamiseks ja uue juhatuse liikme nimetamiseks.
  JA lõpuks - mittetöötava põhikirja uuendamise taotlus võib tulla nii vallavalitsuselt, juhatuse liikmelt kui ka nõukogult. Kõigi nende roll on tagada toimiv ettevõte. Kõigepealt, kui põhikiri ei tööta, peab seda tunnetama juhatuse liige.

  ReplyDelete
 5. Agu, tänan selgituste ees.

  1. Mina pole fakte enne auditi esitamist avalikustanud. Audit oli esitatud volikogu istungil ja seal esitatud faktide avalikustamine on igati normaalne. Kõik soovijad võisid nendega tutvuda, istung ei olnud kinnine.

  2. Ma olen faktide poolel, mitte konflikti osapoole poolel. Ei meeldi kuidas tõlgendab auditi fakte koalitsioon - lihtsustatult ja paljuski süvenemata. Opositsioon pole oma seisukohta auditi andmete suhtes avaldanud, kull on üks esindaja kritiseerinud auditi tulemuste lihtsustatud tõlgendamist. Selleks annab põhjuse Elveso nõukogu ja uue juhatuse poolt selgituste mitteandmine.

  ReplyDelete
 6. Jüri, mitteavalikustatavate faktide avalikuks tegemine on iga volikogu liikme südametunnistusel. Olen korduvalt selgitanud, miks neid fakte ei ole mõsitlik avaliksutada ja miks ma ei pidanud õigeks kogu auditi aruannet avalikustada.
  Jüri, fakt on see, et ELVESO juhtimine oli allpool igasugsut arvestust. Ma ei ole täheldanud, et Sa selle fakti poolel oled.
  Auditi aruande kokkuvõtte avalikustas vallavalitsus valla kodulehel. Tõlgendama asus seda Raivo Uukkivi 10. juulil kell 21.31 oma foorumis ja Sina 23.05 FB Rae valla grupis. On loomulik, et lõpuks peavad nendele tõlgendustele reageerima ka koalitsiooni inimesed. Mina esitasin oma reageeringu alles 11. juulil kell 10.24.
  Kui süvened kõigisse kommentaaridesse, siis märkad, et Raivo Uukkivi ründab küll auditi läbiviijat (teab, et läbiviija ei reageeri), kuid hoiab distantsi nii endise juhatuse liikme kui ka endise nõukogu esimehe töö heaks kiitmisel. Jätab nad iseenda hooleks, kuid püüab tüli üleval hoida, püüab, et nad asja kohtusse viiksid. Sina ja Marko võimendate seda omakorda. Kaotajaks jäävad kohtus ülekaranud persoonid (ennekõike endine nõukogu esimees) ja see ei ole Raivole teab, mis kaotus.
  ELVESO nõukogu ja juhatus tegelevad auditi soovituste elluviimisega ja annavad selgitusi, kui see või teine soovitus on rakendatud. Uus põhikiri, kui saab valmis, tuleb arutamisele volikogus.

  ReplyDelete
 7. Lihtsalt küsin, kes on hetkel teine Elveso juhatuse liige. Pidi juba märtsis tööle võetud olema?

  ReplyDelete