Sunday, 8 September 2013

IRL Rae 10 peamist lubadust 2013.a. Rae vallavolikogu valimisteks

Nelja aastaga on Rae vald võimuliidu vedamisel teinud arenguhüppe: valla eelarvepoliitika on stabiilne ja konservatiivne, edenenud on elu-keskkond ja -kvaliteet, ehitatud on 400 lasteaiakohta, valla kogukond on ühtsem, korrastatud on valla juhtimine, ELVESO töötab tulemuslikult. 

Jätkame valla juhtimist ausalt, avatult ja hoolivalt!

Ajame Rae valla asja!


1.    Oleme loonud 400 lasteaiakohta Assakul, Lagedil, Peetris ja Jüris.  Jätkame kavakindlalt lasteaiakohtade loomist. Rajame 500 uut lasteaiakohta (Peetri, Jüri, Lagedi) ja lõpetame lasteaiakohtade puuduse vallas.

2.    Renoveerisime Lagedi kooli, laiendasime Peetri kooli. Ehitame ligi 300 uut õpilaskohta Jüri Gümnaasiumis, loome juurde õpilaskohti Peetri koolis, jätkavad Lagedi ja Vaida koolid.

3.    Kehtestasime mudilastoetuse lapsevanematele, kellele vald ei suuda pakkuda lasteaiakohta. Suurendame toetust valla lasteaiakoha maksumuseni.

4.    Korrastasime valla sotsiaal- ja peretoetused ja võimalusel suurendame toetusi. Kehtestame  uued toetused  üksikvanematele. Toetuste tingimuseks seame eelmisel aastal elanike registris olemise.

5.    Üle 63-aastastele vallaelanikele töötame välja ja rakendame täiendavalt hambaravi osalise hüvitamise korra kuni 40 eurot aastas.

6.    Avasime ühistranspordi liini Peetri alevikku. Töötame läbi ja rakendame täiendavad võimalused ühistranspordi, sh siseliinide arendamiseks.

7.    Andsime Rae koolimaja vallaelanike seltsitegevuseks. Loome seal uusi võimalusi,  investeerime igal aastal hoone kordategemiseks vähemalt 20 000 eurot.

8.    Rekonstrueerime teid ja tänavaid:  Betooni tänav, Nabala tee,  Kodala piirkonna tänavad. Muudame tolmuvabaks: Ülase tee, Meelespea tee, Golfi tee, Liiva tee osaliselt.

9.    Oleme koostöös elanikega parandanud lõpetamata arenduste elukeskkonda: vesi, kanalisatsioon, teed, tänavavalgustus, haljastus. Jätkame koostöös elanikega sihikindlalt lõpetamata arenduste taristu rajamist.

10.  Erilise tähelepanu alla võtame suhtlemise vallaelanikega ja nende teenindamise vallavalitsuses. Suhtlemine on väärikas ja pädev, kirjadele vastatakse, elanike teavitamine on läbimõeldum.  Volikogu liikmed on vallaelanikega suhtlemisel aktiivsed.

No comments:

Post a Comment